Course: Introduction to Camcorder Imaging

« Back
Course title Introduction to Camcorder Imaging
Course code KVU/ATKS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
 • Vít Ivan
Course content
1.-13. Basic procedures of camera shooting (cartoon, puppet and acted film).

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Project-based instruction, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Seminar, Practicum
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
User knowledge of working on the PC (Windows). Student´s creative approach to the assigned works.
learning outcomes
Students will acquire knowledge and skills in camera shooting procedures for cartoon, puppet and acted film. Cílem předmětu je osvojení základů postupů kamerového snímání pro kreslený, loutkový a hraný film. Seznámit posluchače se specifickými prostředky kamery v animovaném filmu ve smyslu jak tvůrčím, tak technickém. Posluchač by měl být schopen po absolvování předmětu odborně komunikovat s pracovníky v postprodukci, které bude využívat při budoucí tvorbě. Současně by měly přednášky posluchače vést k lepšímu pochopení práce kameramana, s jehož prací bude v budoucnosti ve styku. Umožní mu to lépe se orientovat v možnostech a limitech tvorby animovaného obrazu. Výuka je vedena přednáškami s praktickými ukázkami technologií a techniky.
teaching methods
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Practicum
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Project-based instruction
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
assessment methods
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Project
Recommended literature
 • Baran, L. Zázraky filmového obrazu. Praha, 1989.
 • Jiřík, Vlastimil. Kinematografický obraz. Díl 2. Jinočany : H & H, 1994. ISBN 80-85787-58-X.
 • Jiřík, Vlastimil. Kinematografický obraz. I. díl. Praha : H & H, 1994. ISBN 80-85787-57-1.
 • Long, Ben; Schenk, Sonja. Velká kniha digitálního videa. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0580-6.
 • Myslík, Jiří. Kapitoly z trikové techniky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
 • Stránský, Antonín; Levinský, Otto. Film a filmová technika. Praha : SNTL, 1974.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Multimedia Design, specialization Animation and Interaktive Art (3) Art and applied art 2 Summer
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Multimedia Design, specialization Animation and Interaktive Art (4) Art and applied art 1 Summer