Course: Principles of Visual Literacy

« Back
Course title Principles of Visual Literacy
Course code KVK/ZVG
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
 • Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
 • Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
 • Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Course content
The subject focuses on models of visual perception and its change. Keywords: sign, semiotics, communication through images, intersubjectivity, plurality. Visual literacy concept. Visual education and visual culture. Physiology of vision. General overview and individual differencies. Synesthesis. Theory of multiple intelligencies and visual literacy. Visual communication. Basic terms used in semiology. Hisotrical view to how we perceive. Contemporary visual theories. Perception of static and dynamic images. Flusser, Kesner, Plazewski, Deleuze¨. Work of art in the age of reproduction. Languages of New Media. Benjamin, Bourriaud, Manovich. Contemporary graphic design and advertising. theory of mass-communication. Visual communication in school and RVP (national curriculum).

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Multimedia supported teaching, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
pojmenovat nejznámější projevy výtvarné umělecké kultury či vizuální kultury minulosti a současnosti;
objasnit základní pojmy a fakta z oblasti výtvarné kultury;
popsat výtvarnou tvorbu vybraných autorů;
professional skills
rozpoznat formu výtvarného uměleckého díla či jiného vizuálního díla;
provést základní formální analýzu výtvarného uměleckého či jiného vizuálního díla;
využít informace o výtvarném uměleckém či jiném vizuálním díle získané z odborné literatury a z jiných odborných zdrojů;
learning outcomes
professional knowledge
popsat specifika současné vizuální kultury;
objasnit pojem "vizuální gramotnost";
vysvětlit obecné zákonitosti vizuálního vnímání;
vymezit a objasnit základní terminologii k nauce o znacích;
popsat možnosti nových médií;
objasnit některá východiska současného grafického designu;
professional skills
interpretovat nejrozšířenější projevy současné vizuální kultury;
odhalovat manipulativnost vizuálních děl, zejména reklamních produktů a vizuálních výtvorů užívaných k politické propagaci;
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
Seminar classes
professional skills
Interactive lecture
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Arnheim, R. Visual Thinking. London, 1970.
 • Arnheim, Rudolf. Art and visual perception : a psychology of the creative eye. Berkeley : University of California Press, 2002. ISBN 0-520-02613-6.
 • Benjamin, W. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: B., W.: dílo a jeho zdroj. Praha, 1979.
 • Flusser V. Moc obrazu, výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Občanské sdružení pro podporu výtvarného umění 1. vyd. Praha.
 • Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. 1. vyd. Praha : Hynek, 1994. ISBN 80-85906-04-X.
 • Foucault, Michel. Toto nie je fajka. [1. vyd.]. Bratislava : Archa, 1994.
 • FULKOVÁ, M. Kresba jako komunikace: sociální a kulturní vlivy v dětském výtvarném projevu s. 16 - 24. Výtvarná výchova, roč.44, mimořádné číslo, s. 16-24, 2004.
 • Fulková, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany : H & H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
 • Kesner, L., ml. Muzeum umění v digitální době. Argo, Praha, 2000. ISBN 80-7023-252-6.
 • Kesner, Ladislav. Vizuální teorie : Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. 1. vyd. tohoto souboru. Jinočany : H & H, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
 • Kol.autorů. Teorie masové komunikace. Karolinum Praha, 1996.
 • Kulka, Jiří. Psychologie umění : obecné základy. 1. vyd. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-23694-4.
 • Kulka,T., Ciporanov, D. Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Č. Kostelec, 2010.
 • Manovich, L. Principy nových médií In Teorie vědy/Theory of Science. 2002.
 • Manovich L. The Language of New Media. The MIT Press, 1st ed. London, England; Cambridge, Massachusetts, 2002. ISBN 026212226X.
 • Plazewski, J. Filmová řeč. Orbis Praha, 1967.
 • Thein, Karel. Rychlost a slzy : filmové eseje. V tomto souboru vyd. 1. Praha : Prostor, 2002. ISBN 80-7260-073-7.
 • Vančát, Jaroslav. Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech. Praha : MAC, 2003. ISBN 80-86015-90-4.
 • Vančát, Jaroslav. Tvorba vizuálního zobrazení : gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-975-8.
 • Vančát, Jaroslav. Výchova k tvořivosti ve Školním vzdělávacím programu. Vyd. 1. Praha : EduArt ve vydavatelství MAC, 2007. ISBN 978-80-86783-20-8.
 • Zikmundová, Vladimíra. Multimediální tvorba a současná výtvarná výchova. Současné metodologické přístupy a strategie pedago. 2006.
 • Zikmundová, Vladimíra. Nová média a jejich principy v kontextu transformace výukového prostředí předmětu výtvarná výchova. In Rámcové vzdělávací programy a výtvarná výchova, sympozium INSEA 2004 s. 52 - 56. Praha : Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-242-3.
 • Zikmundová, Vladimíra. Reflexe výrazových prostředků reklamy v dětské multimediální tvorbě. Metody a prostředky přesvědčování v masových médií. 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art - Winter
Faculty of Education - (15) History courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses - Winter
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education - (16) History courses - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art - Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education - (1) History courses - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses - Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (17) History courses - Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses - Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses - Winter
Faculty of Education - (15) History courses - Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education History in Education (14) History courses - Winter
Faculty of Education - (14) History courses 2 Winter
Faculty of Education - (13) History courses - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses - Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art - Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (1) History courses 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses - Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Practical Training Teaching (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art - Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses - Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses - Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education - (16) History courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - Winter
Faculty of Education - (17) History courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education - (14) History courses - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses - Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses - Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter