Předmět: Vizuální umělecká tvorba v ploše pro MŠ

« Zpět
Název předmětu Vizuální umělecká tvorba v ploše pro MŠ
Kód předmětu KVK/VUTP
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Sedlák Michal, Mgr. A.
 • Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
 • Samberg Vargová Petra, MgA. M.Sc.
 • Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
 • Plíhalová Monika, Mgr.
Obsah předmětu
Zkoumání a ověřování prostředků výtvarného (uměleckého) výrazu v plošném vyjádření, zejména v grafických a v kombinovaných projevech. Vlastní praktické ověřování výrazových možností linie, barvy, světla a tvaru prostřednictvím řešení odpovídajících výtvarných úkolů. Reflexe a interpretace zmíněných možností ve výtvarném umění a ve vlastní tvorbě výtvarného výrazu. Slovní (dialogické) a písemně vyjádřené vztahování zkušeností z vlastní tvorby výrazu k výtvarnému umění a k výtvarné výchově předškoláků.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická výuka, Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností, Studium metodou řešení problémů, Seminární výuka
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 40 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 2 hodiny za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vymezit a objasnit pojem "výtvarný výraz";
objasnit základní pojmy, myšlenky a fakta z oblasti výtvarné kultury a výtvarného umění;
pojmenovat základní výrazové možností linie, tvaru, barvy, materiálu v ploše v souvislosti s tvorbou vizuálního znaku;
vymezit některé pojmy a fakta současné teorie výtvarného zážitku;
Odborné dovednosti
identifikovat a pojmenovat společné a rozdílné znaky vybraných uměleckých děl;
uplatňovat získané poznatky o výtvarném projevu při interpretaci výtvarného výrazu;
aplikovat porozumění výtvarnému zážitku na vlastní zážitek;
verbalizovat a vyjádřit v písemné formě závěry analýzy výtvarného zážitku;
Výsledky učení
Odborné znalosti
popsat a objasnit některé plošné (kresebné, malířské a grafické) projevy výtvarné kultury a výtvarného umění minulosti a současnosti;
nalézat souvislosti mezi vlastním či jiným plošným výtvarným výrazem a projevy výtvarné kultury;
rozpoznat a pojmenovat výrazové možnosti linie, plochy, barvy a materiálu v plošné tvorbě;
rozpoznat a rozlišit plošné výtvarné artefakty minulosti a současnosti z hlediska formy, případně techniky či stylu;
Odborné dovednosti
analyzovat v primární rovině formu výtvarných projevů a verbalizovat výsledky této analýzy;
užívat příslušnou odbornou terminologii v interpretaci a v reflexi vlastních výtvarných projevů;
využívat výrazové možnosti linie, barvy a materiálu ve vlastní plošné tvorbě;
uplatňovat základní technicko-řemeslné postupy v oblasti plošné tvorby;
navrhovat jednoduché výtvarné hry a experimenty pro děti v mateřské škole.
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Dialogická výuka
Výuka podporovaná multimédii
Individuální konzultace
Skupinová konzultace
Seminární výuka
Odborné dovednosti
Prezentace práce studentů
Demonstrace dovedností
Studium metodou řešení problémů
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Seminární práce
Portfolio
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním.. Praha: Slovart, 2005. ISBN 80-7209-731-8.
 • KREJČA, Aleš. Techniky grafiky. . Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-48-4.
 • ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. . Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.
 • ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. . Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.
 • SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění [teorie a praxe artefiletiky 1.díl].. Praha: Univerzita Karlova ? Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 80-7290-066-8.
 • SLAVÍKOVÁ, V.; HAZUKOVÁ, H.; SLAVÍK J. Výtvarné čarování: (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky).. V Praze: UK, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-016-1.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky.. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-322-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (12) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní