Předmět: Specializace v keramice

« Zpět
Název předmětu Specializace v keramice
Kód předmětu KVK/SKE
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty specifickými znalostmi o problematice keramické tvorby s ohledem na její využití ve školní vzdělávací praxi. Praktická cvičení podpořená teoretickým poznáním umožní širší a hlubší rozvoj specializovaných výtvarných dispozic studentů při produkci a recepci prostorového vyjádření, výtvarných objektů, případně skulptur nebo plastik. Metodickým principem je využít zkušenosti z vlastní tvorby k hlubšímu porozumění umění a hledat inspiraci k práci s daným materiálem ve vzdělávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická výuka, Individuální konzultace, Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Seminář
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 39 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [40-50] - 40 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
popsat vztah detailu k celku u keramického tvaru;
popsat a objasnit speciální způsoby dekorování keramiky;
charakterizovat různé keramické hlíny, glazury a barvítka;
Odborné dovednosti
pracovat podle složitějšího technologického postupu;
navrhnout výtvarné řešení rozsáhlého úkolu;
uvažovat novátorsky na základě znalosti způsobů vytváření keramiky;
Výsledky učení
Odborné znalosti
popsat cítění, vnímání a organizování hmoty ve větších a vícečetných souborech;
charakterizovat současné umělecké a designové trendy;
Odborné dovednosti
hmotným či konceptuálním způsobem zviditelnit vnitřní výtvarnou představu;
využívat náročnější technologické postupy při výstavbě keramického tvaru, popř. jejich kombinaci;
zkušeně využívat výrazové prostředky finální povrchové úpravy;
experimentovat s keramickými technikami;
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Diskuse
Individuální konzultace
Skupinová konzultace
Seminární výuka
Exkurze, výuka v terénu
Odborné dovednosti
Skupinová výuka
Kooperativní výuka
Prezentace práce studentů
Demonstrace dovedností
Studium metodou řešení problémů
Samostatná práce studentů
Seminář
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Hodnocení bakalářské práce
Hodnocení diplomové práce
Odborné dovednosti
Projekt
Seminární práce
Portfolio
Individuální prezentace na semináři
Demonstrace dovedností při cvičení
Demonstrace dovedností při semináři
Skupinová prezentace na semináři
Kombinovaná zkouška
Praktická zkouška
Doporučená literatura
 • Batala, Otto. Svět z hlíny : vyprávění o minulosti a současnosti keramiky. Praha, 1973.
 • Branfman, Steven. Mastering Raku. 2012.
 • Forrest, Miranda. Natural Glazes. 2012.
 • Hanykýř, Vladimír; Kutzendörfer, Jaroslav. Technologie keramiky.
 • Chavarria, Joaquim. Velká kniha keramiky : průvodce historií, materiály, vybavením a technikami ručního vytváření, vytáčení, výroby forem, vypalování výrobků v pecích a glazování hrnčířských výrobků a jiných keramických.
 • Mattison, Steve. Jak se dělá keramika.
 • Olsen, Frederick L. The Kiln Book. 2012.
 • Rada, Pravoslav. Jak se dělá keramika. Praha : Mladá fronta, 1963.
 • Špís, Jiří. Modelářství porcelánu a keramiky.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy a střední školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -