Předmět: Nová média ve Vv

« Zpět
Název předmětu Nová média ve Vv
Kód předmětu KVK/NEO
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Zikmundová Vladimíra, PhDr. Ph.D.
 • Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
 • Samberg Vargová Petra, MgA. M.Sc.
 • Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Rámcové okruhy seminářů: - Pojem "nový" z hlediska nových médií. Terminologie vztahující se k počítačové kultuře. Polemiky nad zaváděním digitálních technologií do Vv RVP specificky s ohledem na problematiku gymnaziálního vzdělávání a s přihlédnutím ke specifické situaci středního doborného vzdělávání a vzdělávání na základní umělecké škole. - Koncepce vizuální gramotnosti a multiliteracy ve vztahu k RVP pro gymnaziální vzdělávání, střední školy a základní umělecké školy. - Specifika grafických editorů v kontextu Vv a RVP - úvod. Technologie a výtvarná výchova. - Specifika jednotlivých typů grafických editorů v kontextu Vv a RVP (vektory, bitmapy, dynamické programy). - Analýza výukových námětů pro práci s PC v hodinách Vv na gymnáziu a ZUŠ. - Digitální umělecké projekty a jejich kontext ve výtvarné výchově. - Interaktivní edukativní aplikace dosažitelné na webu (při domácích a světových galeriích apod.). - Filozofické kontexty nových médií (Flusser, Deleuze apod.).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Výuka podporovaná multimédii, Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Studium textů, Seminář
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 20 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [40-50] - 50 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nejsou předepsány žádné specifické předpoklady;
Odborné dovednosti
používat osobní počítač a pracovat se soubory dat;
Výsledky učení
Odborné znalosti
analyzovat a hodnotit specifika nových médií v kontextu dosavadních výtvarně vyjadřovacích technik;
objasnit možnosti elektronických médií v procesu výuky výtvarné výchovy;
Odborné dovednosti
zvládat tvorbu a souvislosti fotografie, fotokoláže, plakátu, animace, videa v kontextu dosavadních výtvarně vyjadřovacích technik;
experimentovat s výrazovými možnostmi elektronických médií;
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Diskuse
Dialogická výuka
Výuka podporovaná multimédii
Individuální konzultace
Odborné dovednosti
Projektová výuka
Prezentace práce studentů
Seminář
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Kombinovaná zkouška
Seminární práce
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • časopisy: Atelier, Živel, Umělec, Divus, katalogy výstav apod..
 • Příručky k počítačovým programům Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator atd.
 • Sborníky sympozií ČS INSEA 1995, 2000, 2004.
 • Cikánová, Karla. Tužkou, štětcem nebo myší. 1. vyd. Praha : Aventinum, 1998. ISBN 80-7151-031-9.
 • Černochová, Miroslava; Komrska, Tomáš; Novák, Jaroslav. Využití počítače při vyučování : náměty pro práci dětí s počítačem. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-272-6.
 • Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. 1. vyd. Praha : Hynek, 1994. ISBN 80-85906-04-X.
 • Hazuková, H. Příprava učitele na rozhodování ve Vv I., II. PF UK Praha, 1994.
 • Hazuková, H. Příprava učitele na rozhodování ve Vv I., II. PF UK, Praha, 1995.
 • Kol. autorů. Pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. online, 2005.
 • Lévy, Pierre. Kyberkultura : zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu "Nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". V Praze : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0109-5.
 • Mac Luhan, Marshall. Jak rozumět médiím : Extenze člověka. 1. vyd. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2.
 • Manovich, L. Principy nových médií In Teorie vědy/Theory of Science. 2002.
 • Manovich L. The Language of New Media. The MIT Press, 1st ed. London, England; Cambridge, Massachusetts, 2002. ISBN 026212226X.
 • Mašek, Jan; Michalík, Petr; Vrbík, Václav. Otevřené technologie ve výuce. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-254-3.
 • Plazewski, J. Filmová řeč. Orbis Praha, 1967.
 • ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy 5, nejen pro ZUŠ. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.
 • Slavík, Jan; Novák, Jaroslav. Informace, databáze a výtvarná výchova : Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-502-5.
 • Slavík, Jan. Počítač jako pomocník učitele : efektivní práce s informacemi ve škole. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-149-5.
 • Sokolowsky, Peter; Šedivá, Zuzana. Multimédia : současnost budoucnosti. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-7169-081-3.
 • Vančát, Jaroslav. Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech. Praha : MAC, 2003. ISBN 80-86015-90-4.
 • Vančát, Jaroslav. Tvorba vizuálního zobrazení : gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-975-8.
 • Zikmundová, Vladimíra. Kriteria hodnocení estetických kvalit rozhraní učebních materiálů počítačem podporované výuky In: J. KAPOUNOVÁ (ED.) Od programovaného učení k e-learningu. Sborník referátů z konference pořádaného Ostravskou univerzitou a NEWTON College ve Šlapanicích u Brna, s. 181 - 185. Ostrava: OSU a Newton College, 2005.
 • Zikmundová, Vladimíra. Média a obraznost. Výtvarná výchova - roč. 40, č. 4. 2000.
 • Zikmundová, Vladimíra. Multimediální tvorba a současná výtvarná výchova. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, s. 6 s.-anotace s.52.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 • Zikmundová, Vladimíra. Nová média a jejich principy v kontextu transformace výukového prostředí předmětu výtvarná výchova. Pohyb ve výchově, umění a sportu Praha : Univerzit. 2005.
 • Zikmundová, Vladimíra. Reflexe výrazových prostředků reklamy v dětské multimediální tvorbě. Metody a prostředky přesvědčování v masových médií. 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní