Předmět: Artefiletika

« Zpět
Název předmětu Artefiletika
Kód předmětu KVK/AA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Obsah předmětu
Témata výuky: 1. Vzdělávací a výchovná dimenze expresivní výchovy. Autorita a profesionalita v expresivní výchově. 2. Reflektivní bilance pedagogického díla. Přidaná hodnota v souvislostech kvality výtvarného zážitku. 3. Koncept, výraz a jeho význam/y jako základní jednotky didaktické analýzy expresivní tvorby. 4. Pedagogické dílo, jeho situace a jejich vztah k expresivnímu zážitku prostřednictvím vzdělávacích motivů. 5. Analýza obsahu a jeho transformace (komponenty: významová, konstruktivní, empatická, prožitková). 6. Osobní prekoncept - didaktická jednotka obsahu. Sociokognitivní výzva a vzdělávací motivy v kontextu předmětných oborů (teorie umění, estetika, psychologie umění, historie umění ad.). 7. Obsah jako důsledek světa-tvorby. Skutečnost, možný svět, fikční svět v kultuře a umění. Existenciální situace. Pedagogické zacházení s hranicemi mezi fikcí a non-fikcí (koncept potenciálního prostoru). 8. Aranžování umělecké situace v expresivní výchově. Podmínky, nároky: "co je umění?", "kdy je umění?". Kánony objektu, kánony subjektu při interpretaci a hodnocení umělecké situace ve výtvarné výchově. Vzdělávací motivy: spojnice tvůrčího expresivního projevu s teoretizací v kontextu předmětných oborů (teorie umění, estetika, psychologie umění ad.). 9. Hodnocení jako prostředek sociokognitivní výzvy a vzdělávacích motivů v expresivní výchově. Reflektivní dialog a jeho vztah k charakteristikám osobnosti žáka. Hermeneutická identita. Úloha vzdělávacích motivů při formativním hodnocení. 10. Alterace, verze: analytické hodnocení expresivní tvorby v pedagogické praxi ve vztahu k utváření vzdělávacích motivů. 11. Učivo v expresivní výchově a jeho zvláštnosti oproti naukovým předmětům. Didaktická analýza výchovného procesu v artefiletice. Funkce vzdělávacích motivů při reflexi a reflektivním dialogu. Předmět Artefiletika navazuje na předměty pedagogicko-psychologického bloku následujícím způsobem: Obecná didaktika pro střední školy: Součástí přípravy v artefiletice je tvorba a analýza učebních úloh, jejich evaluace s ohledem na kurikulum a potřeby a dispozice žáků. Pedagogická psychologie pro ZŠ: S ohledem na analýzu učebních úloh a jejich reflexi je pro artefiletiku přirozené navazovat na tematiku učení, metakognice, motivování ad. Reflexe a hodnocení kvality výuky: Jedním z klíčových témat artefiletiky je reflexe a reflektivní praxe. V předmětu je prováděna reflexe výstupové praxe , součástí přípravy v předmětu je tvorba a analýza učebních úloh, jejich evaluace s ohledem na kurikulum, jejich reflexe v návaznosti na tematiku učení, metakognice, motivování atd.).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Skupinová výuka, Kooperativní výuka, Diskuse, Dialogická výuka, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Přednáška, Seminář
 • Projekt individuální [40] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 40 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 60 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
absolvovat předmět KVK/ZA ;
objasnit požadovanou terminologii, vysvětlovat obsah pojmů logicky v poznávacích souvislostech oboru a v požadovaném širším mezioborovém či filozofickém kontextu;
popsat souvislost mezi tvořivou stránkou své pedagogické činnosti a jejím programovým kurikulárním zázemím v RVP;
Odborné dovednosti
používat odborné pojmy, resp. kritéria při analýze, interpretaci, výkladu, usuzování a hodnocení v rámci modelových nebo reálných situací;
vysvětlovat teoretické znalosti na modelových příkladech z praxe;
reflektovat modelové edukační situace, analyzovat, popisovat a interpretovat jejich podstatné prvky, vztahy a strukturu, hodnotit je a usuzovat na jejich souvislosti v ontodidaktické a psychodidaktické úrovni;
z prezentovaných modelových situací interpretovat a odvozovat myšlenkový obraz edukačního procesu s použitím odborné terminologie oboru;
Výsledky učení
Odborné znalosti
vybavovat si požadovaná fakta z historického vývoje výtvarné výchovy a příbuzných uměleckých oborů a vysvětlovat je s ohledem na současný stav a vývojové perspektivy oboru;
popsat souvislosti mezi tvořivou stránkou své pedagogické činnosti a jejím programovým kurikulárním zázemím v RVP;
s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové hry a jejích dimenzí odhadovat smysl a cíl modelové výukové situace a její možný dopad na žáka a s porozuměním o něm diskutovat;
objasnit vztah obsahů zrealizovaného úkolu a obsahů z oblasti Umění a kultura, ilustrovat tuto vazbu vhodným obrazovým materiálem a vysvětlovat její podstatu;
popsat vztahu obsahů zrealizovaného úkolu ke vhodným průřezovým tématům;
Odborné dovednosti
reflektovat, analyzovat a interpretovat zážitky z modelových situací a odvozovat z nich zobecňující soudy, tyto soudy obhajovat, diskutovat a kriticky analyzovat s ohledem na diskusi ve skupině;
analyzovat souvislosti mezi různými typy konceptů, jejich výrazovými prostředky a subjektivními zážitkovými obsahy;
objevovat a interpretovat souvislosti mezi kulturními koncepty a subjektivními projevy prekonceptu;
v reflektivním dialogu ve skupině představovat, zdůvodňovat a obhajovat svůj přípravný model a diskutovat případné zlepšující varianty pedagogického díla;
analyzovat svůj přípravný model pedagogického díla a využívat přitom poznatků o dimenzích výrazové hry;
na základě výsledků posouzení doplňovat svůj model o odpovídající interpretační a hodnotící aktivity;
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s diskusí
Dialogická výuka
Diskuse
Odborné dovednosti
Seminář
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Kooperativní výuka
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Ústní zkouška
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Portfolio
Autoevaluace
Seminární práce
Demonstrace dovedností při semináři
Doporučená literatura
 • ? RUBINOVÁ, J. A. (ed.) . Přístupy v arteterapii.. Praha, 2008. ISBN 9788073870935.
 • Babyrádová, Hana. Rituál, umění a výchova. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-3029-1.
 • Borecký, Vladimír. Imaginace a kultura. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-162-5.
 • Goodman, Nelson. Jazyky umění : nástin teorie symbolů. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.
 • Graham, Gordon. Filosofie umění. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2000. ISBN 80-85947-53-6.
 • Jedlička, R. et al. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • Kast, Verena. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-302-1.
 • Liessmann, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc : Votobia, 2000. ISBN 80-7198-444-2.
 • Pechar, J. Prostor imaginace. Praha, 1992.
 • RUBIN, J. A.(ed.). Approaches to Art Therapy (Theory and Technique). New York, Brunner/Mazel, Inc. s. 44 - 62, 1987. ISBN 0-87630-452-8.
 • Simon, R. M. The Symbolism of Style. London and New York Tavistock/Routledge, 1992. ISBN 0-415-04130-9.
 • SLAVÍK, J. & HAJDUŠKOVÁ, L. Vzdělávací a terapeutický motiv v pohledu artefiletiky. Arteterapie, 22-23, s. 71 - 82.. 2010.
 • SLAVÍK, J., WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl : teorie a praxe artefiletiky. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-130-3.
 • Slavík, Jan. Exprese jako způsob poznávání.
 • Slavík, Jan; Chrz, Vladimír,; Štech, Stanislav. Tvorba jako způsob poznávání. Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
 • Slavík, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.
 • Slavík, Jan. Současná arteterapie v České republice a v zahraničí = Art therapy today in the Czech Republic and abroad. Praha : Univerzita Karlova, 2000. ISBN 80-7290-004-8.
 • Slavík, Jan. Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl : teorie a praxe artefiletiky. V Praze : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8.
 • Šicková-Fabrici, Jaroslava. Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-616-0.
 • Valenta, Milan. Dramaterapie. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-586-5.
 • Vavrda, Vladimír. Otázky soudobé psychoanalýzy : tradice a současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-672-9.
 • Walton, K. L. Mimesis as Make-Believe (on the foundations of the representatuional arts).. New York, London: Harvard University Press, 1992.
 • Zuska, Vlastimil. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-194-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy a střední školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní