Předmět: Multimédia pro vzdělávání 1

« Zpět
Název předmětu Multimédia pro vzdělávání 1
Kód předmětu KVD/MMV1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
 • Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pojmy z oblasti digitálního zvuku a digitálního videa. Postupy a operace aplikovatelné při zjišťování informací o multimediálních souborech a digitálních záznamech. Autorské právo a licence v kontextu multimédií, bibliografické citace multimediálních děl. Nástroje pro záznam, tvorbu, editaci a spouštění digitálního zvuku, digitální zvukové efekty a filtry. Nástroje pro tvorbu počítačové a počítačem podporované filmové animace. Zásady kompozice obrazu při pořizování video záznamů, nástroje pro záznam, editaci a spouštění digitálního videa, digitální video efekty a filtry, titulky. Nástroje pro tvorbu multimediální prezentace, zásady prezentování, interaktivita. Tvorba multimediálního kanálu, postupy uplatňované při publikování multimediálního obsahu na internetu a související rizika v kontextu výchovně-vzdělávacího procesu.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Přednáška, Přednáška s demonstrací, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 13 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 36 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 39 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 2 hodiny za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 2 hodiny za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
zná základní pojmy z bitmapové a vektorové grafiky
vstupní dovednosti na úrovni předmětu KVD/PGV
Odborné dovednosti
dovede editovat bitmapovou a vektorovou grafiku ve zvoleném, nejčastějši freewarovém programu
vstupní dovednosti na úrovni předmětu KVD/PGV
Výsledky učení
Odborné znalosti
orientuje se v problematice digitálního zvuku, videa a multimediálních komponent
umí vysvětli pojmy z oblasti zvuku, vide a multimédií
orientuje se v problematice autorského zákona a licencí
zná zásady kompozice obrazu při pořizování video záznamů
zná nástroje pro tvorbu multimediální prezentace, zásady prezentování a interaktivity
Odborné dovednosti
dokáže vytvářet a editovat digitální zvuk
dokáže vytvářet a editovat digitální video
dokáže používat video efekty, filtry a titulky
Obecné způsobilosti
bc. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých
bc. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení
bc. studium: své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
bc. studium: rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
bc. studium: uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
bc. studium: rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
bc. studium: efektivně využívá moderní informační technologie
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s demonstrací
Výuka podporovaná multimédii
Studium metodou řešení problémů
Projektová výuka
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Odborné dovednosti
Seminář
Cvičení
Seminární výuka
Samostatná práce studentů
Projektová výuka
Demonstrace dovedností
Výuka podporovaná multimédii
Obecné způsobilosti
Přednáška
Přednáška s demonstrací
Přednáška s diskusí
Přednáška s aktivizací
Samostudium studentů
E-learning
Prezentace práce studentů
Individuální konzultace
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Průběžná evaluace
Projekt
Kvalita zpracovaného referátu
Kombinovaná zkouška
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Demonstrace dovedností při cvičení
Kombinovaná zkouška
Seminární práce
Projekt
Kvalita zpracovaného referátu
Obecné způsobilosti
Autoevaluace
Průběžná evaluace
Kvalita zpracovaného referátu
Portfolio
Kombinovaná zkouška
Doporučená literatura
 • Andrikanis, Jekaterina; Kondakov, Sergej. Homevideo, aneb, Sám sobě střihačem. III.. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2191-0.
 • BRUN, Richard a kol. Média a multimédia v pedagogické praxi. Digitální video ve výuce.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-032-0.
 • Janík, Tomáš; Minaříková, Eva. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska - aplikace - výzkum. 1. vyd. Brno : Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-213-0.
 • Koumi, Jack. Designing video and multimedia for open and flexible learning. 1st pub. London : Routledge, 2006. ISBN 0-415-38304-8.
 • Matoušek, Jiří; Jirásek, Ondřej. Natáčíme a upravujeme video na počítači. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1651-7.
 • Mayer, Richard E. Multimedia learning. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-51412-5.
 • MERVART, Jan a PETERA, Jaromír. Média a multimédia v pedagogické praxi. Filmová a multimediální tvorba.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-045-0.
 • Waggoner, Ben. Compression for great video and audio : master tips and common sense. 2nd ed. Burlington : Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-81213-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (16) Fyzikální obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (16) Chemické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Matematická studia (16) Matematické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (17) Biologické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Matematická studia (17) Matematické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Zimní