Předmět: E-learning ve vzdělávání

« Zpět
Název předmětu E-learning ve vzdělávání
Kód předmětu KVD/ELVV
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
  • Vrbík Václav, Doc. Ing. CSc.
  • Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Formy e-learningu Didaktické zásady při přípravě on-line kurzů Administrace a správa on-line kurzů v LMS Role tutora v on-line kurzu Autorská tvorba v e-learningu Struktura on-line kurzu Multimediální komponenty on-line kurzu Interaktivní prvky v on-line kurzu Příklady dobré praxe Trendy v e-learningu

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Přednáška, Seminář
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [40-50] - 50 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
orientovat se v základních pojmech obecné pedagogiky a didaktiky
Odborné dovednosti
pracovat s počítačem a orientovat se na internetu
Obecné způsobilosti
mgr. studium: samostatně a odpovědně se rozhodují v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům jejich rozhodování
Výsledky učení
Odborné znalosti
rozlišovat na základě charakteristických znaků různé formy e-learningu
vysvětlit roli tutora v on-line kurzu
popsat aktuální trendy v e-learningu
Odborné dovednosti
dodržovat didaktické zásady při přípravě on-line kurzů s ohledem na jejich cíl
využívat obecně platná pravidla pro administraci a správu LMS vybraného na základě kritérií
prokázat dovednosti související s autorskou tvorbou v e-learningu
navrhnout vhodnou strukturü on-line kurzu s ohledem na jeho cíl
zařazovat do on-line kursu vhodné vlastní a v souladu s autorským zákonem i cizí multimediální komponenty a interaktivní prvky
vyhledávat a správně zařazovat do on-line kurzu příklady dobré praxe
Obecné způsobilosti
mgr. studium: dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezí zadání pro odborné činnosti, koordinují je a nesou konečnou odpovědnost za jejich výsledky
mgr. studium: samostatně řeší etické problémy
mgr. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých,
mgr. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení,
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory
mgr. studium: samostatně a odpovědně se rozhodují v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům jejich rozhodování
Vyučovací metody
Odborné znalosti
E-learning
Samostatná práce studentů
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
Odborné dovednosti
Seminář
Samostatná práce studentů
Výuka podporovaná multimédii
E-learning
Obecné způsobilosti
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
E-learning
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Seminární práce
Odborné dovednosti
Seminární práce
Obecné způsobilosti
Seminární práce
Doporučená literatura
  • Barešová, Andrea. e-Learning ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha : VOX, 2003. ISBN 80-86324-27-3.
  • Eger, Ludvík. Vzdělávání dospělých a ICT : aktuální stav a predikce vývoje. Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2012. ISBN 978-80-7211-428-3.
  • Kopecký, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 2006. ISBN 80-85783-50-9.
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole.. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
  • Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5123-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství informatiky pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství informatiky pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství informatiky pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství informatiky pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství informatiky pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní