Course: Sports Medicine

« Back
Course title Sports Medicine
Course code KTV/SM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Novák Jaroslav, MUDr. Ph.D.
 • Novák Jaroslav, Ing.
Course content
Sport medicine in the Czech Republic and around the world. Conception of the field of physical medicine. The place of movement activity in lifestyle of a modern man. Preventive sports medical examinations. Physical fitness and its diagnostics (in the lab and in terrain). Metabolic syndrome, ischemic heart disease - incidence and prevention. Fitness and sports shape. Rationale nutrition of an athlete. Artificial supplements and doping in sport. Sports injuries and accident occurrence. The first aid. Principles of cardiopulmonary resuscitation. Content of seminars: 1. Physical education medicine examination, evaluation of health state and physical development. 2. Methodology of testing of cardio-respiratory capacity in the lab. Health groups. 3. Diagnostics of fitness in top level sport. Aerobic and anaerobic threshold. 4. Diagnostics of fatigue in top level sport. Delayed muscle soreness. 5. Specificity of sports activity of children and youth. 6. Specificity of nutrition of athletes. 7. Medicine problems of endurance athletes. 8. Medicine problems of swimming sports and diving. 9. Medicine problems of strength sports and bodybuilding. 10. Medicine problems of climbing and alpine tourism. Adaptation to altitude environment. 11. Thermoregulation in sport. Hyperthermy and hypothermy. 12. Death accidents in sport and their prevention. 13. Woman and sport.Sports activity in older and senile age.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Collaborative instruction, Discussion, Laboratory work, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 7 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
learning outcomes
užívat a vysvětlit pojmy sportovní medicíny v návaznosti na znalosti anatomické a fyziologické
professional skills
provést první pomoc v konkrétní situaci sportovního úrazu
odhadnout rizikové faktory při tělesné výchově a sportu a navrhnout metody jejich prevence
aplikovat teoretické znalosti sportovní medicíny na modelové situace z oblasti tělesné výchovy a sportu
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
professional skills
Seminar
Laboratory work
Discussion
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Pohybový systém a zátěž. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-258-1.
 • Dvořáček, Ivan; Hrabovský, Jaromír. První pomoc. 4., upravené a dopln. vyd. Praha : Avicenum, 1986.
 • Hošek, Petr. Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství. Vyd. 2. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7043-207-1.
 • KOMADEL L. A KOL. Telovýchovnolekárské vademekum.. Bratislava, SSTL, 1997. ISBN 80-967806-3-8.
 • Kučera, Miroslav; Dylevský, Ivan. Sportovní medicína. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-725-7.
 • Kučera, Miroslav. Pohyb v prevenci a terapii : kapitoly z tělovýchovného lékařství pro studenty fyzioterapie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-042-4.
 • Máček, Miloš. Fyziologie tělesných cvičení. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1997. ISBN 80-210-1604-3.
 • PLACHETA Z. A KOL. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd.. Praha Grada Publishing,, 1999. ISBN 80-7169-271-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter