Course: Cognitive Functions in Sensomotor Performance

« Back
Course title Cognitive Functions in Sensomotor Performance
Course code KTV/PKFSV
Organizational form of instruction Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Laboratory work, Skills demonstration, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 16 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 8 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 16 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat znalostmi anatomie, fyziologie, kinantropologie a antropomotoriky na úrovni státní zkoušky bakalářského studia tělesné výchovy a sportu
disponovat základy metodologie a statistiky v oboru kinantropologie
používat odbornou terminologii v kinantropologii
professional skills
aplikovat poznatky z anatomie, fyziologie, kinantropologie, antropomotoriky, metodologie a statistiky do praxe
vyhodnotit limitující faktory s ohledem na senzomotorický výkon
learning outcomes
professional knowledge
disponovat ve vztahu k senzomotorickému výkonu a kognitivním funkcím teoretickými znalostmi z anatomie a fyziologie, z antropomotoriky a kinantropologie, poznatky z metodologie, statistiky a sportovního tréninku
vysvětlit teoretické základy dané problematiky
disponuje přehledem o využití, zpracování a vyhodnocení testovacích metod diagnostiky kognitivních funkcí
používat odbornou terminologii
professional skills
sestavit analýzu sportovního výkonu
zhodnotit limitující faktory pro daný sportovní výkon
zhodnotit specifika senzomotorického učení s ohledem na kognitivní funkce
používat, zpracovat a vyhodnotit testovací metody diagnostiky kognitivních funkcí
aplikovat teoretické poznatky v praxi
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Seminar
Laboratory work
Multimedia supported teaching
Self-study of literature
professional skills
Lecture with a video analysis
Seminar
Laboratory work
Project-based instruction
Students' self-study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
Seminar work
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Continuous assessment
Project
Recommended literature
 • Blahuš, Petr. K metodologii použití statistických metod v psychologii. 1. vyd. Praha : Academia, 1986.
 • Čihák, R. Anatomie I.-III. Grada Praha, 1987.
 • Hála, Bohuslav. Hlas, řeč, sluch : Základní věci z anatomie, fyziologie a hygieny hlasového, mluvícího i sluchového ústrojí, z foniatrie, fonetiky, orthoepie, orthofonie atd.. Praha : Česká grafická unie, 1947.
 • Králíček, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-618-2.
 • Langmeier, Josef; Krejčířová, Dana; Langmeier, Miloš. Vývojová psychologie : s úvodem do vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha : H & H, 2002. ISBN 80-7319-016-8.
 • Lurija, Alexander Romanovič. Základy neuropsychológie. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1982.
 • Máček, M. - Vávra,J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha, 1988.
 • Meinel, K.; Krug, Jürgen. Bewegungslehre - Sportmotorik : Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt. 11., Ăźberarb. und erw. Aufl. Aachen : Meyer und Meyer, 2007. ISBN 978-3-89899-245-9.
 • Michel, George M.; Moore, Celia L. Psychobiologie : biologické základy vývoje chování. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-116-9.
 • Motáň,J. Základy anatomie a fyziologie. Učební texty. ZČU Plzeň, 1997.
 • Ružbarská, Ingrid; Turek, Milan. Kondičné a koordinačné schopnosti v motorike detí predškolského a mladšieho školského veku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta športu, 2007. ISBN 978-80-8068-670-3.
 • Sternberg, Robert J. Kognitivní psychologie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.
 • Veličkovskij, Boris Mitrofanovič; Lurija, Aleksandr Romanovič,; Zinčenko, Vladimir Petrovič. Psychologie vnímání /. 1. vyd. Praha : SPN, 1979.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester