Course: Organizing Movement and Sport Activities

« Back
Course title Organizing Movement and Sport Activities
Course code KTV/OPSA
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
Classic and nontraditional possibilities of organization of movement activities in school and extracurricular P.E. and sport. Impact on all-round focus of development of participants. Specifics of organizational form: 1. motivational unit 2. practice lesson 3. development unit 4. control, diagnostics 5. girl, boy 6. co-educated 7. focused on recreation 8. game unit 9. fitness 10. competition 11. age homogeneous 12. different age groups 13. summary - discussion

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Cooperative instruction, Students' portfolio, Skills demonstration, Self-study of literature, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat praktickými a teoretickými znalosti z oborů anatomie, fyziologie, sportovního tréninku, zdravotní TV, pohybových a míčových her četně atletiky a gymnastiky na úrovni státní zkoušky v bakalářském studiu TV
disponovat organizačními a komunikativními schopnosti
professional skills
používat multiméda v základním rozsahu
provádět rešerše odborné literatury
propojit teoretické znalosti do komplexní organizace sportovních a pohybových aktivit
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit teoretické základy problematiky
používat správnou odbornou terminologii
aplikovat teoretické poznatky v praxi
rozlišovat nároky věkově homogenních a věkově rozdílných skupin
odhadnout rizika spojená s vybranou sportovní a pohybovou aktivitou
professional skills
sestavit projekt vybrané sportovní a pohybové aktivity
zhodnotit specifika diferencovaných skupin z hlediska organizace aktivity
rozpoznat chyby ve organizačním plánu aktivity
posoudit rizika vybrané aktivity a následně upravit organizační strukturu
provést výběr vhodných metodických pomůcek s ohledem na organizaci vybrané aktivity
zajistit bezpečnost sportovní a pohybové aktivity
teaching methods
professional knowledge
Lecture with a video analysis
Practicum
Skills demonstration
Cooperative instruction
Self-study of literature
Students' portfolio
professional skills
Lecture with visual aids
Practicum
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during practicum
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • Dobrý, Lubomír; Semiginovský, Bohdan. Sportovní hry : Výkon a trénink. 1. vyd. Praha : Olympia, 1988.
 • Holczerová, Vladimíra; Dvořáčková, Dagmar. Volnočasové aktivity pro seniory. Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4697-5.
 • Choutka, Miroslav; Dovalil, Josef. Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1991.
 • Kolář, Petr. Sportovní hry ze světa : pravidla a základní metodika vybraných sportovních her. 2., rozš. vyd. Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2004. ISBN 80-86586-05-7.
 • Ondřej, Oldřich. Rekreační sport : Návod a pokyny pro cvičitele. [Díl] 2., Atletika, badminton, bruslení, lyžování, orientační běh, plavání, stolní tenis, sportovní gymnastika, triatlon, tenis, windsurfing a další. Praha : Olympia, 1988.
 • Rock, David. Jak pracuje váš mozek : strategie pro překonání rušivých vlivů, obnovení soustředění a pro bystřejší práci po celý den. Praha : Pragma, 2010. ISBN 978-80-7349-242-7.
 • Rubáš, K. Pohybové hry. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-371-2.
 • Rubáš, Karel. Sportovní příprava. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7082-294-5.
 • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-290-2.
 • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přepracované vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-659-7.
 • Válková, Hana. Atletika je i hra. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992. ISBN 80-900925-3-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester