Course: Methodology of Scientific Research

« Back
Course title Methodology of Scientific Research
Course code KTV/MVVY
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Task-based study method, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 20 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Základní poznatky z oboru vědeckého výzkumu.
learning outcomes
Student je schopen vymezit problém a vytvořit výzkumný plán. Aplikuje pokročilé metody a techniky výzkumu, je schopen hodnotit a tvořit testy. Je schopen kritického myšlení v oblasti výzkumných prací.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Seminar
Task-based study method
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Baumgartner, T. a kol. Measurement for evaluation. New York, 2003.
 • Blahuš, P. K teorii testování pohybových schopností.. Praha: Univerzita Karlova,, 1975.
 • Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Praha Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
 • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
 • Měkota, Karel; Blahuš, Petr. Motorické testy v tělesné výchově : Příručka pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Průcha, J. Pedagogický výzkum. Praha: Karolinum, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester