Předmět: Metodologie výzkumu

« Zpět
Název předmětu Metodologie výzkumu
Kód předmětu KTV/MV
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Koncipování vlastního výzkumu, základní orientace v literárních pramenech, 2. Nalezení problému, jeho formulace a popis. 3. Strategie výzkumu, induktivní a deduktivní uvažování, typy proměnných, typy výzkumů. 4. Projekt kvalifikační práce, plánování, předvýzkum. 5. Výzkumné metody a techniky, výběr vhodné metody (techniky). 6. Explorativní metoda, obsahová analýza. 7. Ratingová metoda, metoda Q - třídění, psychosémantická metoda. 8. Testy, projektivní metoda a techniky. 9. Behaviorální metoda, experiment. 10. Kvalitativní výzkum. 11. Psaní výzkumné zprávy, kvalifikační práce, použití textového editoru.

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Přednáška
  • Kontaktní výuka - 13 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 23 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
objasnit předmět jednotlivých oborů kinantropologie
objasnit rozdíly mezi obory kinantropologie
Odborné dovednosti
vyhledat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích
Výsledky učení
Odborné znalosti
aplikovat adekvátní metodu výzkumu pro konkrétní výzkumnou situaci
navrhnout design výzkumu
Odborné dovednosti
napsat projekt kvalifikační práce
Obecné způsobilosti
bc. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Výuka podporovaná multimédii
Odborné dovednosti
Přednáška s demonstrací
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Individuální prezentace na semináři
Odborné dovednosti
Test
Doporučená literatura
  • Brklová, Danuše; Hercig, Stanislav. Diplomové práce studujících učitelství tělesné výchovy. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-112-1.
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
  • Havránek, Bohuslav. Stručná mluvnice česká. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
  • Hendl, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0030-7.
  • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.
  • Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Matematická studia (17) Matematické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (17) Biologické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 3 Zimní