Course: Methodology of organization of physical

« Back
Course title Methodology of organization of physical
Course code KTV/MPA
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
Classic and nontraditional possibilities of organization of movement activities in school and extracurricular P.E. and sport. Impact on all-round focus of development of participants. Specifics of organizational form: 1. motivational unit 2. practice lesson 3. development unit 4. control, diagnostics 5. girl, boy 6. co-educated 7. focused on recreation 8. game unit 9. fitness 10. competition 11. age homogeneous 12. different age groups 13. summary - discussion

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Cooperative instruction, Students' portfolio, Skills demonstration, Self-study of literature, Practicum
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 15 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat znalostmi anatomie, fyziologie, základy psychologie a pedagogiky, ekonomie a práva nabytými v průběhu studia
disponovat organizačními a komunikativními schopnostmi
disponovat základními znalostmi sportovního tréninku
rozlišovat mezi herní a soutěžní formou aktivity
disponovat základními znalostmi v oblasti sportovní medicíny a regenerace
professional skills
pracovat s multimédii
provádět rešerše odborné literatury
propojit teoretické znalosti do komplexní organizace pohybových aktivit
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit teoretické základy problematiky
používat správnou odbornou terminologii
aplikovat teoretické poznatky v praxi
rozlišovat nároky věkově homogenních a věkově rozdílných skupin
odhadnout rizika spojená s vybranou pohybovou aktivitou
professional skills
sestavit projekt vybrané pohybové aktivity
zhodnotit specifika diferencovaných skupin z hlediska organizace
rozpoznat základní metodické chyby v organizaci
posoudit případná rizika
provést výběr vhodných metodických pomůcek s ohledem na strukturu a zaměření aktivity
provést kontrolu a diagnostiku pohybové aktivity
zajistit bezpečnost v rámci pohybové aktivity
sestavit základní nutriční plán
disponovat základními prostředky traumatologie, fyzioterapie a regenerace
teaching methods
professional knowledge
Lecture with a video analysis
Practicum
Skills demonstration
Cooperative instruction
Self-study of literature
Students' portfolio
professional skills
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Project-based instruction
Students' self-study
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Project
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Group presentation at a seminar
Project
Recommended literature
  • Rubáš, K. Pohybové hry. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-371-2.
  • Rubáš, Karel. Sportovní příprava. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7082-294-5.
  • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-290-2.
  • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přepracované vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-659-7.
  • Válková, Hana. Atletika je i hra. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992. ISBN 80-900925-3-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter