Course: Evaluation of Health-oriented Movement Programs

« Back
Course title Evaluation of Health-oriented Movement Programs
Course code KTV/EZPP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Lecture with visual aids, Seminar
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Znalosti z oboru antropomotorika, kinantropologie, zátěžové fyziologie.
learning outcomes
Studenti aplikují poznatky do sestavování konkrétních cvičebních programů. Umí pracovat s jednotlivými metodami hodnocení pohybové intervence. Aplikují věkové, pohlavní i individuální zvláštnosti pro vytváření vhodných podmínek pohybové intervence. Dokáží zpracovat zpětnovazebné informace a provést úpravu cvičebního programu dle individuálních potřeb.
teaching methods
Lecture with visual aids
Seminar
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
assessment methods
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Health education resaerch.
  • Mathews, D.K. Measurement in Physical RËducation.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester