Course: Didactics of Recreational-movement Activities

« Back
Course title Didactics of Recreational-movement Activities
Course code KTV/DRPA
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Task-based study method, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Studenti mají základní znalosti z oboru rekreologie, pohybová rekreace a prevence civilizačních chorob.
learning outcomes
Student je schopen vést pohybově-rekreační cvičební jednotky pro různé typy cílových skupin. Ovládá plánování cvičebních jednotek dle aspektů cílové skupiny (pohybová rekreace různých věkových skupin dětí, dospělých a seniorů), prožitkovou a zážitkovou pedagogikou. Bez potíží aplikují poznatky do přípravy cvičební jednotky na zadané téma, prakticky cvičební jednotku realizují, provádějí pedagogické hodnocení.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Task-based study method
assessment methods
Oral exam
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno:MU. ISBN 80-210-2255-8.
 • Hravé cvičení: nebojme se pohybu. Praha: Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-49-7.
 • Bös, Klaus,; Brehm, Walter. Handbuch Gesundheitssport. 2., vollständig neu bearbeitete Aufl. Schorndorf : Hofmann, 2006. ISBN 978-3-7780-1702-9.
 • Hošek, Petr. Racionální pohybová aktivita a zdraví - různá onemocnění, různé mechanismy účinku. MEDI 98. Prevence v medicíně Plzeň : Lékařská faku. 1998.
 • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přepracované vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-659-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester