Course: Diagnostics of Movement Performance

« Back
Course title Diagnostics of Movement Performance
Course code KTV/DPV
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 7
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Laboratory work, Skills demonstration, Task-based study method, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Základní poznatky z oblasti antropomotoriky, teorie testů, fyziologie zátěže.
learning outcomes
Student aplikuje znalosti z oboru zdravotně-orientovaná zdatnost, má ucelený přehled o způsobech hodnocení pohybového výkonu a výkonnosti. Na základě získaných dat dokáže prakticky reagovat. Využívá moderní metody diagnostiky pohybového výkonu a způsoby záznamu.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Laboratory work
Task-based study method
Skills demonstration
assessment methods
Written exam
Test
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Dýrová, J., Lepková, J. Kardiofitness: vytrvalostní trénink v každém věku. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2273-3.
 • Měkota, Karel; Blahuš, Petr. Motorické testy v tělesné výchově : Příručka pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Riegerová, Jarmila. Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0212-2.
 • Tichý, Miroslav. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Vyd. 2., V Tritonu přeprac. a dopl. vyd. 1. Praha : Triton, 2000. ISBN 80-7254-022-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester