Course: Methodology of Swimming for BS Teachers

« Back
Course title Methodology of Swimming for BS Teachers
Course code KTV/DPLZS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zeman Radek, Mgr.
Course content
Content: 1. Objectives and tasks of the swimming. 2. Biomechanical and physical laws of swimming. 3. The origin, development and techniques of swimming styles 4. The rules of swimming and swimming sports. 5. Sports and used swimming. 6. Synchronized swimming, water polo, diving. 7. Physiological aspects of swimming performance. 8. Structure of the swimming performance and development of motor skills in the range of swimming. 9. Competitive swimming. 10. Swimming and swimming sports on the modern Olympic games. 11. Didactics and methodology of swimming.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Students' self-study, Practicum
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat teoretických výstupů z výuky předmětu KTV/PL1 a KTV/PL2 a znalostí anatomie, fyziologie, obecná didaktiky, didaktiky tělesné výchovy a zdravotní tělesná výchova
professional skills
používat a aplikovat praktické dovednosti výstupů z výuky předmětů KTV/PL1 a KTV/PL2
learning outcomes
professional knowledge
objasnit základní pojmy z oblasti teorie plavání, plaveckých sportů, didaktiky a metodiky plavání
aplikovat znalosti v praktické výuce plavání
professional skills
Používat a aplikovat dovednosti z oblasti techniky a didaktiky plaveckých způsobů, užitého plavání a dalších plaveckých sportů v proměnlivé podobě výuky plavání
teaching methods
professional knowledge
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
Skills demonstration
Students' self-study
Individual study
One-to-One tutorial
professional skills
Lecture with a video analysis
Practicum
E-learning
Individual study
Discussion
One-to-One tutorial
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Seminar work
Skills demonstration during practicum
professional skills
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Practical exam
Recommended literature
 • Plavání : zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0550-4.
 • Counsilman, James E. Závodní plavání. Praha : Olympia, 1974.
 • ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání, druhé, přepracované vydání. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • Hoch, Miloslav. Plavání : Teorie a didaktika : Učebnice pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Mencl, Václav. Didaktika plavání : Určeno pro posl. učitelství všeobec. vzdělávacích předmětů. Plzeň : Pedagogická fakulta, 1988. ISBN 80-7043-003-6.
 • Motyčka, Jaroslav. Teorie plaveckých sportů : plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucích. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2711-8.
 • RUŽBARSKÝ, P., TUREK, M. Didaktika, technika a trénink plavání. Prešov, 2006. ISBN 80-8068-532-0.
 • SRB, V. a kol. Pravidla plavání.. Praha: ČSPS,, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer