Course: Methodol. of Team Games for SS Teachers

« Back
Course title Methodol. of Team Games for SS Teachers
Course code KTV/DISHS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Content: 1.To familiarize students with thematic areas, goals, tasks, and with the testing concept of games. 2. The status of the game in the society. 3. Characteristics and games dividing. 4-5.The concept of individual game achievement. 6. The concept of team game achievement. 7.-8. Biotechnology of training process. 9.-10. Educational technology of training process. 11. Control action of teachers and trainers in games. 12. Overview of teaching/didactics styles 13. Diagnostic of achievement in games.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Students' self-study
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Contact hours - 12 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní terminologii související s obsahem děje utkání
vysvětlit základní pravidla sportovních her
professional skills
posoudit a zhodnotit herní způsobilost hráčů na elementární úrovni
learning outcomes
professional knowledge
popsat problematiku individuálního a týmového herního výkonu v jednotlivých sportovních hrách
vysvětlit biotechnologii a didaktickou technologii sportovních her
professional skills
zhodnotit význam determinant individuální a týmového herního výkonu
samostatně posoudit využití didaktických forem a metod ve sportovních hrách
aplikovat získané poznatky v konkrétních přípravách na vyučovací (tréninkovou) jednotku
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
professional skills
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • Další didaktické publikace ze SH - viz. tématické okruhy ke zkoušce. Doporučená časopisecká literatura.
 • Bukač, Luděk. Intelekt, učení, dovednosti & koučování v ledním hokeji : komprehenzivní pohled na utkání, trénink a rozvoj individuálního herního výkonu. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005. ISBN 80-7033-896-2.
 • Dobrý, Lubomír. Didaktika sportovních her : učebnice pro fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy. 2., přeprac. vyd. Praha : SPN, 1988. ISBN null.
 • Dobrý, Lubomír; Semiginovský, Bohdan. Sportovní hry : Výkon a trénink. 1. vyd. Praha : Olympia, 1988.
 • Dovalil, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Vyd. 1. Praha : Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5.
 • Choutka, Miroslav. Motorické učení v tělovýchovné a sportovní praxi. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1999. ISBN 80-7082-500-6.
 • Jančálek, Svatopluk. Házená : Teorie a didaktika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. ISBN null.
 • Kaplan, Oldřich; Buchtel, Jaroslav. Odbíjená : Teorie a didaktika. Praha : SPN, 1987. ISBN null.
 • Nykodým, Jiří. Teorie a didaktika sportovních her. Brno, 2006.
 • Perič, Tomáš. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0908-2.
 • Táborský František . Sportovní hry. Praha, 2004. ISBN 80-247-0875-2.
 • Táborský František. Základy teorie sportovních her. Praha: UK, 2007. ISBN 80-86317-48-x.
 • Velenský, Michal. Basketbal : herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-834-2.
 • Votík, Jaromír. Fenomény vývoje sportovní kariéry : v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4245-8.
 • Votík, Jaromír. Trenér fotbalu UEFA "B" licence : (učební texty pro vzdělávání fotbalových trenérů). 1. vyd. Praha : Olympia, 2001. ISBN 80-7033-598-X.
 • Votík, Jaromír; Zalabák, Jiří; Bursová, Marta; Šrámková, Petra. Fotbalový trenér : základní průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3982-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter