Course: Methodology of P. E. for BS Teachers 1

« Back
Course title Methodology of P. E. for BS Teachers 1
Course code KTV/DI1ZS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
- projects of education in school physical education - development of didactics of school P.E. - organizational forms of physical education process - didactic principles of education process - curriculum in school physical education - teaching ways, procedures and methods - didactic-organizational forms of work in P.E. - optimizing and increasing efficiency in teaching P.E. - kinesthetic learning style - movement recreational programs - teaching unit of school P.E. from the view of didactic, physiological, sociological and psychological aspects - principles of communication and cooperation with pupils of P.E. - uncooperative behavior in P.E. - key skills of P.E. teacher

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Lecture with practical applications, Collaborative instruction, Cooperative instruction, Discussion, Lecture, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat základní terminologii a názvosloví všech oblastí tělesné výchovy a sportu, zdůvodnit anatomicko - fyziologickou podstatu pohybové činnosti ve vztahu k vzdělávacímu obsahu tělesné výchovy na základní škole.
professional skills
stanovit obsahovou náplň jednotlivých částí vyučovací jednotky TV na základní škole, navrhnout metodiku nácviku pohybových dovedností a rozvoje pohybových schopností v jednotlivých sportovních odvětvích, aplikovat teoretické poznatky do praktických vyučovacích jednotek, navrhnout způsoby organizace výuky vzhledem k zachování efektivity a bezpečnosti tělovýchovného procesu
learning outcomes
professional knowledge
používat základní pojmy didaktiky TV a jejich modifikace, aktivně užívat didaktickou terminologii, vymezit obsahovou a organizační náplň jednotlivých částí vyučovací jednotky TV na základní škole.
professional skills
aplikovat základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy na střední škole, používat aktivně základními prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovat jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a různých typů vyučovacích jednotek, navrhnout modelovou vyučovací jednotku a zdůvodnit její strukturu a využití didaktických řídících stylů, vnímat žáka ve výuce jako subjekt i objekt výchovně vzdělávacího procesu.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
professional skills
Seminar
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Discussion
One-to-One tutorial
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Self-evaluation
Quality of a written report
Recommended literature
 • Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Univerzita Karlova, 1981.
 • Metodický portál KTV.
 • Učební osnovy středních a základních škol.
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • Hníždilová, M. Tělovýchovné chvilky. Brno, 2006.
 • Jonášová, D., Michálková, J., Mužík, V. Učení v pohybu aneb výuka pro neposedy. Brno: MU, 2006.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.
 • Mužík, Vladislav. Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1997. ISBN 80-85783-17-7.
 • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.
 • Sýkora, František; Kostková, Jarmila; Vorlíček, Václav. Didaktika tělesné výchovy : učební text pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. Praha : SPN, 1985.
 • Vilímová, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-033-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter