Course: Methodology of P. E. for SS Teachers 1

« Back
Course title Methodology of P. E. for SS Teachers 1
Course code KTV/DI1SS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
- projects of education in school physical education - development of didactics of school P.E. - organizational forms of physical education process focused on high schools - didactic principles of education process - curriculum in school physical education - teaching ways, procedures and methods - didactic-organizational forms of work in P.E. for high schools - optimizing and increasing efficiency in teaching P.E. for high schools - kinesthetic learning style - movement recreational programs appropriate for high school age - teaching unit of P.E. for high schools from the view of didactic, physiological, sociological and psychological aspects

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Textual studies, Lecture
 • Individual project (40) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat základní terminologii a názvosloví všech oblastí tělesné výchovy a sportu
zdůvodnit anatomicko - fyziologickou podstatu pohybové činnosti ve vztahu k vzdělávacímu obsahu tělesné výchovy na střední škole
professional skills
stanovit obsahovou náplň jednotlivých částí vyučovací jednotky TV na střední škole
navrhnout metodiku nácviku pohybových dovedností a rozvoje pohybových schopností v jednotlivých sportovních odvětvích
aplikovat teoretické poznatky do praktických vyučovacích jednotek s různým zaměřením, s různým využitím náčiní a nářadí
navrhnout způsoby organizace výuky vzhledem k zachování efektivity a bezpečnosti tělovýchovného procesu
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
používat základní pojmy didaktiky TV a jejich modifikace
aktivně užívat didaktickou terminologii
vymezit obsahovou a organizační náplň jednotlivých částí vyučovací jednotky TV na střední škole
professional skills
aplikovat základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy na střední škole
používat aktivně základními prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy
modifikovat jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a různých typů vyučovacích jednotek
sestavit a graficky zapsat přípravu na vyučovací jednotku TV, doložit hospitační záznam z vyučovací jednotky TV
navrhnout modelovou vyučovací jednotku a zdůvodnit její strukturu a využití didaktických řídících stylů
kriticky zhodnotit práci kolegy, posoudit uzlová místa práce učitele TV
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
professional skills
Seminar
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Discussion
Students' portfolio
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Skills demonstration during seminar
Self-evaluation
Seminar work
Quality of a written report
Recommended literature
 • Metodický portál KTV.
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • Choutka, Miroslav. Motorické učení v tělovýchovné a sportovní praxi. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1999. ISBN 80-7082-500-6.
 • Kostková, J. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha, 1995.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.
 • Langová, Marta; Vacínová, Marie. Jak se to chováš?!. Praha : Empatie, 1994. ISBN 80-901618-5-5.
 • Mužík, Vladislav. Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1997. ISBN 80-85783-17-7.
 • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.
 • Vilímová, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-033-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter