Course: Methodology of Basketball and Football for BSPL Teachers

« Back
Course title Methodology of Basketball and Football for BSPL Teachers
Course code KTV/DBFZS
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
 • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
1. Realization of the didactic forms in the basketball and football (soccer) lessons in physical education at elementary schools. 2. Written preparation and independent leading teaching unit. 3. Analysis and evaluation of pedagogical presentations. 4. Judging.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Students' self-study, Self-study of literature, Practicum, Field trip
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 15 hours per semester
 • Individual project (40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit teoretické výstupy získané absolvováním předmětů KTV/SH1 a KTV/SHBA a KTV/SHFO
popsat didaktické formy a strukturu vyučovací (tréninkové) jednotky v basketbalu a ve fotbalu
professional skills
používat herní dovednosti osvojené absolvováním předmětu KTV/SH1 a KTV/SHBA a KTV/SHFO
používat průpravná a herní cvičení, průpravné a modifikované hry včetně grafického znázornění
samostatně interpretovat získané poznatky při vedení vyučovací (tréninkové) jednotky
learning outcomes
professional knowledge
používat poznatky z didaktiky tělesné výchovy a didaktiky basketbalu a fotbalu ve vyučovací jednotce
aplikovat základní metodické postupy při výuce basketbalu a fotbalu
professional skills
samostatně interpretovat získané poznatky při vedení vyučovací (tréninkové) jednotky v basketbalu a ve fotbalu
analyzovat a zhodnotit vedení malé sociální skupiny a řešení problémů s tím souvisejících
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Self-study of literature
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
Field trip
Discussion
Group discussion
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
Seminar work
Self-evaluation
Individual presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during field trip
Individual presentation at a seminar
Self-evaluation
Continuous assessment
Recommended literature
 • Dobrý, Lubomír. Košíková : teorie a didaktika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN null.
 • Velenský Michael. Basketbal základní program aplikace HČJ. Praha, 1998. ISBN 80-205-0553-9.
 • Velenský, Michal. Basketbal : herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-834-2.
 • Votík, Jaromír. Fotbal : trénink budoucích hvězd. Druhé doplněné vydání. 2016. ISBN 978-80-271-0029-3.
 • Votík, Jaromír. Fotbalová cvičení a hry. 2., dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3576-4.
 • Votík, Jaromír; Zalabák, Jiří; Bursová, Marta; Šrámková, Petra. Fotbalový trenér : základní průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3982-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer