Course: Athletics Through Games

« Back
Course title Athletics Through Games
Course code KTV/AH
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
Nontraditional athletics by game and competition form - in traditional and nontraditional environment, including used athletic apparatuses and equipments. Flat run (short and long tracks), hurdle run, relay races, horizontal and vertical jumps, shot put and throws, multicontests (also running, jumping and throwing). 1. general introduction to nontraditional forms - definition 2.-3. game in traditional and nontraditional environment - demonstrations 4. equipments and apparatuses in nontraditional athletics 5. flat run 6. hurdle run 7. relay races 8. horizontal and vertical jumps 9. shot put and throws 10.-12. multicontest 13. summary - discussion

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Task-based study method, Individual study, Seminar
  • Contact hours - 30 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v systematice předmětu
aplikovat verbální a nonverbální vyjadřovací schopnosti
disponovat kreativitou a flexibilitou
disponovat základní znalosti psychologie
disponovat základním spektrem pohybových herních aktivit
rozlišovat herní formy aktivit s ohledem na věk
professional skills
vést výukovou jednotku
analyzovat faktory spojené s výukou
sestavit jednoduchou strukturu tréninkové jednotky
aplikovat znalosti nabyté v průběhu studia (anatomie, fyziologie, atletika, sportovní hry, gymnastika atd.) do praxe
learning outcomes
professional knowledge
používat odbornou terminologii
vysvětlit teoretické základy vybrané problematiky
zhodnotit výukovou jednotku
posoudit případná rizika
rozpoznat základní metodické, didaktické a praktické chyby
disponovat širokou škálou her na rozvoj rychlostních, silových a vytrvalostních schopností
diferencovat pohybové aktivity s ohledem na věk
professional skills
sestavit vyučovací jednotku
analyzovat výukovou jednotku a vyvodit správné závěry
aplikovat teoretické poznatky v praxi
opravit základní metodické, didaktické a praktické chyby
demonstrovat správnou techniku základních atletických disciplin
provést výběr vhodného nářadí a náčiní
zajistit bezpečnost praktické výukové jednotky
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Collaborative instruction
Individual study
Seminar
professional skills
Skills demonstration
Students' portfolio
Field trip
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Individual presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during field trip
Seminar work
Recommended literature
  • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
  • Choutková, Božena; Fejtek, Miloslav. Malá škola atletiky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989.
  • Rubáš, K. Pohybové hry. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-371-2.
  • Rubáš, Karel. Sportovní příprava. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7082-294-5.
  • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-290-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter