Předmět: Úvod do strojírenské metrologie

« Zpět
Název předmětu Úvod do strojírenské metrologie
Kód předmětu KTO/USM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pospěch Zdeněk, Ing. Ph.D.
  • Melichar Martin, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Metrologie, členění metrologie, legální metrologie, zákon č. 505/90 Sb. o metrologii, novela 119/2000 Sb., vztah metrologie k řízení jakosti 2. Základní pojmy z metrologie, úvod do teorie měření, příčiny a chyby měření, přesnost měření a vlivy způsobující nepřesnosti měření 3. Měření délek, jednotky měření - vývoj, metody měření délek. Měřidla a přístroje pro měření délek 4. Měření úhlů, jednotky v metrologii úhlů, přehled měřidel pro měření úhlů, metody měření, měření velmi malých úhlů, kuželů a kolmosti 5. Měření úchylek tvaru a polohy, přímost a rovinnost, měření a kontrola profilů, kruhovitost, válcovitost, házení, vůle 6. Měření závitů, lícování, druhy a funkční prvky závitů, komplexní kontrola závitů, elementární měření závitů, specifika kontroly pohybových šroubů 7. Měření ozubených kol, druhy ozubení, kinematika vzniku zubu a dopady na požadavky měření 8. Měření drsnosti povrchu, klasifikace obrobeného povrchu, kontrola opracování porovnáním, přístroje pro měření drsnosti, parametry drsnosti, Abottova křivka nosného profilu, nové směry v měření drsnosti 9. Geometrická přesnost strojírenských zařízení, protokoly přesnosti, přejímka zařízení jako komplexní činnost a bezpečnost, funkce, výkonové a pracovní zkoušky a dokumentace 10. Laserová měřicí technika, teorie a možnosti laserové techniky laserinterferometry, laserová holografie v metrologii 11. Automatizace měření, prostředky automatizace, snímače - principy a druhy, využití fyzikálních principů a prostředků pro koncipování automatizace měření, strategie 12. Měření v nevýrobních fázích, požadavky na umístění strojů měření tuhosti základů obráběcích strojů, vývoj nových měřicích metod, měření ve výzkumu a vývoji 13. Požadavky na strojírenskou metrologii, normy řady EN 45000, akreditace měrových středisek, metrologická střediska v podniku, organizace metrologie v podniku, termínovaná kontrola měřidel. Použití netradičních materiálů v metrologii, požadavky na kvalifikaci metrologů, úloha výchovy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 13 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí komplexně popsat a vysvětlit na základní metrologické problémy v oblasti délka, úhel
student je schopen samostatně využívat teoretické znalosti z matematiky a fyziky
student umí srozumitelně a přesvědčivě sdělit odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s oblastí základní metrologie
Odborné dovednosti
student umí aktivně používat základné měřidla délky a úhlu
student umí samostatně použít své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplín při řešení praktických metrologických problémů
student samostatně získává další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
Obecné způsobilosti
mgr. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých,
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení,
Výsledky učení
Odborné znalosti
student umí komplexně popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možná metrologická řešení ve strojní oblasti
student umí srozumitelně a přesvědčivě sdělit odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s metrologií
student umí samostatně zhodnotit a má vlastní názor jednotlivé měřicí strategie
student umí samostatně zhodnotit klady i zápory základních měřidel
unspecified
Odborné dovednosti
student umí použít své teoretické znalosti z metrologie konkrétních praktických problémů
student umí na základě získaných znalostí teoretických i praktických navrhnout konkrétní metrologická řešení problémů
student je schopen samostatně rozpoznat a formulovat problémy týkající se systému měření
student samostatně získává další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru a jejich vyhodnocení
Obecné způsobilosti
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Cvičení
Hodnotící metody
Seminární práce
Test
Doporučená literatura
  • Mlčoch, Lubomír; Slimák, Ivan. Řízení kvality a strojírenská metrologie. 1. vyd. Praha : SNTL, 1987.
  • Píč, Josef. Obráběcí stroje. přeprac. vyd. Praha : ČVUT, 1970.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (1) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (2005) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta strojní Industrial Engineering and Management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (2004) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (2005) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní