Předmět: Semestrální projekt M

« Zpět
Název předmětu Semestrální projekt M
Kód předmětu KTO/SPM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kučera Jan, Ing.
  • Janda Zdeněk, Ing. Ph.D.
  • Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
  • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
  • Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
  • Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
  • Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
  • Jandečka Karel, Prof. Ing. CSc.
  • Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
učitelem tohoto předmětu je konzultant diplomové práce (učitel KTO), se kterým sjednejte konzultace (zpravidla 1 x týdně cca 1 hodina). Konzultace se uskutečňují podle dohody na pracovišti konzultanta. Pro práci na semestrálním projektu je určena vedoucím katedry místnost UL 207 a to každý pátek v době 5. - 8. vyučovací hodiny. Nutné je pracovat podle osnovy, uvedené v zadání. Doporučuje se neprodleně navázat kontakt s konzultantem DP z pracoviště na kterém bude realizována předdiplomní praxe a předat mu dopis od vedoucího katedry (případné problémy projednat s vedoucím diplomové práce) ˘ v závěru řešení semestrálního projektu (asi 2 týdny před koncem ZS) budou dosažené výsledky prezentovány na společném setkání diplomantů se zástupci katedry (k prezenta-ci lze využít i dataprojektor). Termín bude upřesněn vývěskou na nástěnce KTO. po ukončení odevzdat písemnou zprávu konzultantovi (vedoucímu úkolu), který do týdne oznámí výsledek hodnocení - pokud je kladný, zapíše zápočet do indexu (před začátkem předdiplomní praxe)

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů
  • Vypracování kvalifikační práce [1-468] - 120 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
potřebné teoretické i praktické znalosti pro řešení zadaného technického problému
Odborné dovednosti
aplikovat získané znalosti, navrhnout možná řešení zkoumaného problému
Výsledky učení
Odborné znalosti
analyzovat a popsat příslušný technický problém, vyhledat, zpracovat a třídit získané informace
Odborné dovednosti
jasně a zřetelně formulovat technickou myšlenku, sestavovat časové harmonogramy událostí, vystoupit a prezentovat před odbornou veřejností
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Samostatná práce studentů
Odborné dovednosti
Samostudium literatury
Individuální konzultace
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Kvalita zpracovaného referátu
Odborné dovednosti
Projekt
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní