Předmět: Praktika z programování NC strojů 1

« Zpět
Název předmětu Praktika z programování NC strojů 1
Kód předmětu KTO/PRNC1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
  • Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Seřizování NC stroje MCV750A, seznámení s řídícím systémem Heidenhain TNC 426 2. Tvorba NC programu v ISO kódu, simulace na TNC 426, použití podprogramů u TNC 3. Dialog - volné programování, příklad, odladění, seznámení s iTNC 530, zadání semestrální práce 4. iTNC 530 - tvorba programů na simulačním zařízení 5. SmarT.NC - ukázka, řešení příkladu, odladění 6. Vrtání skupiny děr, použití cyklů, podprogramů ? ukázka, sestavení programu s využitím cyklu a bez cyklu s podprogramem 7. Práce s cykly - cykly u soustružení, řídící systém Data Pilot 4110 8. - 12. Vlastní práce na semestrálním projektu 13. Odevzdání a obhájení semestrálního projektu

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 40 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vysvětlit funkce ISO kódu
vysvětlit základní technologické operace obrábění
charakterizovat základní geometrické prvky - bod přímka, kružnice
Odborné dovednosti
umí sestavit NC program v ISO kódu
umí sestavit technologický postup pro obrábění zvolené součásti
spočítat základní geometrické úlohy
Obecné způsobilosti
bc. studium: své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
bc. studium: efektivně využívá moderní informační technologie
bc. studium: uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Výsledky učení
Odborné znalosti
umí popsat základní funkce dílenského programování
umí popsat základní obráběcí cykly
Odborné dovednosti
umí sestavit NC program v systému dílenského programování
umí využívat NC cykly při sestavování NC programu
umí zpracovat základní dokumenty technologické přípravy výroby
Obecné způsobilosti
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru
bc. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Demonstrace dovedností
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Odborné dovednosti
Seminární práce
Demonstrace dovedností při cvičení
Obecné způsobilosti
Seminární práce
Demonstrace dovedností při cvičení
Doporučená literatura
  • ČESÁNEK, J. Pomocný učební text pro práci na výukových NC strojích. Plzeň: KTO, 1994.
  • Jandečka, Karel; Kožmín, Pavel; Česánek, Jiří. Programování NC strojů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-692-4.
  • Štulpa, Miloslav. CNC : programování obráběcích strojů. První vydání. 2015. ISBN 978-80-247-5269-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Letní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Letní