Předmět: Praktika z automatického prog. NC strojů

« Zpět
Název předmětu Praktika z automatického prog. NC strojů
Kód předmětu KTO/PANC
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
  • Milsimerová Aneta, Ing.
  • Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Jedná se o prohlubující předmět navazující na předmět ANC1 1. základy obsluhy CAD/CAM systému CATIA, tvorba modelu 2. modelování v CAD/CAM systému CATIA, tvorba výkresu, cvičení na příkladech 3. technologie obrábění v systému CATIA - soustružení a frézování ve 3D 4. technologie obrábění v systému CATIA - víceosé frézování 5. postprocesory v systému CATIA, zadání semestrální práce 6. samostatná práce na semestrální práci 7. samostatná práce na semestrální práci 8. samostatná práce na semestrální práci 9. samostatná práce na semestrální práci 10. samostatná práce na semestrální práci 11. odevzdání semestrální práce - zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
  • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 40 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 52 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vysvětlit základní pojmy z NC programování
vysvětlit pojmy z technologie obrábění
Odborné dovednosti
sestavit NC program v ISO kódu nebo v systému dílenského programování
sestavit výrobní postup
Obecné způsobilosti
bc. studium: své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
bc. studium: je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Výsledky učení
Odborné znalosti
umí charakterizovat jednotlivé moduly v CAM systému
Odborné dovednosti
je schopen navrhnout optimální technologii opracování tvarové plochy v CAM systému
umí provést verifikaci obrobené plochy s plochou modelu
umí pracovat s CL daty a vytvářet NC data pomocí postprocesorů
Obecné způsobilosti
bc. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
Studium metodou řešení problémů
Odborné dovednosti
Cvičení
Samostatná práce studentů
Individuální konzultace
Obecné způsobilosti
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Odborné dovednosti
Seminární práce
Demonstrace dovedností při cvičení
Obecné způsobilosti
Seminární práce
Doporučená literatura
  • JANDEČKA, K. Stručný návod do CAD/CAM systému CIMATRON IT. Plzeň: KTO, 1996.
  • Štulpa, Miloslav. CNC : programování obráběcích strojů. První vydání. 2015. ISBN 978-80-247-5269-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr