Předmět: Moderní technologie

« Zpět
Název předmětu Moderní technologie
Kód předmětu KTO/MTC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
 • Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
 • Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
 • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod; Kompletní obrábění; Frézování 2. Rotační frézování 3. Planetové frézování, rotační protahování, vrtání 4. HSC - princip, výhody a nevýhody, aplikace při různých způsobech obrábění, Dry and Hard Cutting 5. HSM - aplikace při obrábění tvarových ploch a obrobků 6. Nové řezné materiály a nástroje, systémy upínání výkonných nástrojů, upínání obrobků 7. NC technologie 8. Projektování výrobních procesů v malých a středních podnicích 9. Matematické modelování reálných objektů. CAD/CAM systémy 10. Moderní CAD/CAM systémy 11. Simulace 12. CL data, Postprocesing, G kód, Programování postprocesoru 13. Teorie povrchu`, Reverse engineering (digitalizace)

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Přednáška, Seminář
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 52 hodin za semestr
 • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
mít znalost základů strojírenské technologie a montáže
mít znalost ISO kódu pro NC programování
mít znalost lineární pružnosti a pevnosti
mít znalost organizace průmyslové výroby
základní znalosti strojírenské technologie
mít znalost geometrie řezného nástroje
Odborné dovednosti
navrhnout základní technologii obrábění na různé typy ploch s ohledem na jejich jakost a přesnost
naskicovat základní typy řezných nástrojů a popsat je
řešit základní úlohy z pružnosti a pevnosti
sestavit jednoduchý NC program v ISO kódu
obsluhovat PC na uživatelské úrovni
Výsledky učení
Odborné znalosti
po absolvování předmětu bude student schopen se orientovat v problematice moderních technologických metod a aplikovat je
popsat a vysvětlit vývojové trendy v oblasti organizace malých a středních podniků
popsat a vysvětlit nové metody využívané v technologické přípravě výroby
orientovat se v oblasti využití CAD/CAM systémů při tvorbě moderních NC technologií
popsat a vysvětlit nejnovější trendy v oblasti třískového obrábění
Odborné dovednosti
využívat nové poznatky při návrhu organizační struktury průmyslových podniků
navrhnout a využít nové progresivní metody při výrobě prototypů
aplikovat nové technologické metody v obrábění
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Seminář
E-learning
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Doporučená literatura
 • Příručka obrábění : kniha pro praktiky ; přel. Miroslav Kudela. Praha : Sadvik, 1997. ISBN 91-972299-4-6.
 • LICOM SYSTEMS Ltd. AlphaCAM Reference Manual. Coventry, England, 1999. ISBN nemá.
 • Lynch, M. Computer Numerical Control, Advanced Techniques. McGraw-Hill, Inc.New York St. Luis, 1992. ISBN 0-07-039224-2.
 • Morávek, Rudolf. Nekonvenční metody obrábění. 2. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-518-9.
 • Sova, František. Technologie obrábění a montáže. 2. vyd. Plzeň : ZČU, 1998. ISBN 80-7082-449-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (2005) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Medical Technique Design (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Konstrukce zdravotnické techniky (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní