Course: Quality, ergonomy and work rationalization in engineering industry

« Back
Course title Quality, ergonomy and work rationalization in engineering industry
Course code KTO/KER
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bebr Lukáš, Ing.
 • Matějka Jan, Ing.
 • Kučera Jan, Ing.
 • Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
 • Pokorná Václava, Ing.
 • Jeníček Štěpán, Ing.
 • Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
 • Zídková Karolína, Ing.
 • Kubátová Dana, Ing.
Course content
1. Presence characterized as a global economy. Customer`s role in the market economy. Requirements on quality of products and services. 2. Europian Union. Controlled and uncontrolled legislature areas, regulations harmony in the CR. 3. Basic laws needed for quality of products and services realization ( laws 59; 634; 22 ) 4. Moduli of coincidence. Quality of products and services proving. Quality control systems. 5. Opinions development on quality. EMS and HSMS quality systems. Integrated systems of quality control for a customer`s satisfaction. 6. Monitoring task, measurement and testing in control systems. Information data processing task. 7. Metrology - legal requirements framework. 8. Areas and methods of measurement in engineering industry. 9. Variables measured. Measuring devices and devices handling. 10. Ergonomy - basic principles and criteria. 11. Working system from ergonomy requirements pointview. 12. Work rationalization - basic principles. 13. Methods of working process analysis.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Lecture, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit orgány, instituce a ostatní subjekty EU, popsat a vysvětlit terminologii vztahující se k prostředí mezinárodních norem ISO řady 9000, vysvětlit podstatu pojmu globalizace, prezentovat znalosti na úrovni střední školy
professional skills
využívat všeobecné znalosti za střední školy, prezentovat a obhájit vlastní názor na řešený problém
learning outcomes
professional knowledge
pochopit právní rámec v oblasti managementu kvality v EU, znát základní požadavky mezinárodních norem ISO 9001, 14 001 a OHSAS 18001, znát základy racionalizace práce a ergonomie
professional skills
umět přesvědčivě a srozumitelně vysvětlit podstatu managementu kvality, mít vlastní názor na otázku globalizace v souvislosti se zabezpečováním kvality výrobků, umět vysvětlit pojem integrovaný systém řízení
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Practicum
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Report
Individuální prezentace referátu na cvičení
Recommended literature
 • Zákon o ochraně spotřebitele ; Zákon o české obchodní inspekci ; Zákon o pojišťovnictví ; Zákon o pojistné smlouvě : právní stav ke dni 1. ledna 2007. Praha : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-970-X.
 • Chundela, Libor. Ergonomie. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02301-X.
 • Kowandová, Helena; Weber, Tomáš. Zákon o technických požadavcích na výrobky a předpisy souvisící : poznámkové vydání. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 1999. ISBN 80-7201-193-6.
 • Veber, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, 2006. ISBN 80-2450-289-5.
 • Veber, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.
 • zákon 59. o škodách způsobených vadným výrobkem.
 • Zelenka, A.; Preclík, V. Racionalizace výroby. ČVUT Praha, 2004.
 • Zídková, Helena; Zvoneček, František. Jakost - styl života pro třetí tisíciletí. Plzeň, 2003. ISBN 80-7043-243-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter