Předmět: Diplomová práce

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce
Kód předmětu KTO/DP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Monka Peter, Prof. Ing. PhD.
Obsah předmětu
Řešení problému dle tématu zadání diplomové práce. Diplomová práce: Osnova je uvedena v zadání DP (zásady pro vypracování) Před odevzdáním DP vyplnit prostřednictvím modulu IS ZČU "Studijní agenda" nabídka "Doplnění diplomek". Především je nutné vyplnit anotaci v češtině i angličtině, klíčová slova a další žádané údaje o DP Práci je nutno odevzdat na sekretariátě KTO dle harmonogramu studia nejpozději do 14:00 hod. společně se záznamem diplomové práce na disketě či CD a dalšími požadovanými náležitostmi 3 dny před závěrečnou státní zkouškou je možno se na sekretariátě KTO seznámit s hodnocením DP Nutné cesty mimo Plzeň ve věci DP je třeba předem sjednat a písemně potvrdit vedoucím práce na předepsaném tiskopisu (jinak nemohou být proplaceny!)

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů
  • Vypracování kvalifikační práce [1-468] - 120 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
absolvování magisterského studia na fakultě
Výsledky učení
po absolvování tohoto předmětu je student schopen: - samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, - získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je, - analyzovat získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů, - využívat pro řešení problémů specializovaný software, - číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie a aplikovat je, - sepsat technickou zprávu na základě zadaných bodů, - obhájit svůj projekt
Vyučovací metody
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Hodnocení diplomové práce
Doporučená literatura
  • dle zadání DP.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní