Předmět: Dílenská metrologie

« Zpět
Název předmětu Dílenská metrologie
Kód předmětu KTO/DM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Pospěch Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Melichar Martin, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Metrologie, členění metrologie, legální metrologie, zákon č. 505/90 Sb. o metrologii, vztah metrologie k řízení jakosti 2. Základní pojmy z metrologie, úvod do teorie měření, příčiny a chyby měření, přesnost měření a vlivy způsobující nepřesnosti měření 3. Měření délek, jednotky měření - vývoj, metody měření délek. Měřidla a přístroje pro měření délek 4. Měření úhlů, jednotky v metrologii úhlů, přehled měřidel pro měření úhlů, metody měření, měření velmi malých úhlů, kuželů a kolmosti 5. Měření úchylek tvaru a polohy, přímost a rovinnost, měření a kontrola profilů, kruhovitost, válcovitost, házení, vůle 6. Měření závitů, lícování, druhy a funkční prvky závitů, komplexní kontrola závitů, elementární měření závitů, specifika kontroly pohybových šroubů 7. Měření ozubených kol, druhy ozubení, kinematika vzniku zubu a dopady na požadavky měření 8. Měření drsnosti povrchu, klasifikace obrobeného povrchu, kontrola opracování porovnáním, přístroje pro měření drsnosti, parametry drsnosti, Abottova křivka nosného profilu, nové směry v měření drsnosti 9. Geometrická přesnost strojírenských zařízení, protokoly přesnosti, přejímka zařízení jako komplexní činnost a bezpečnost, funkce, výkonové a pracovní zkoušky a dokumentace 10. Laserová měřicí technika, teorie a možnosti laserové techniky laserinterferometry, laserová holografie v metrologii 11. Automatizace měření, prostředky automatizace, snímače - principy a druhy, využití fyzikálních principů a prostředků pro koncipování automatizace měření, strategie 12. Měření v nevýrobních fázích, požadavky na umístění strojů měření tuhosti základů obráběcích strojů, vývoj nových měřicích metod, měření ve výzkumu a vývoji 13. Požadavky na strojírenskou metrologii, normy řady EN 45000, akreditace měrových středisek, metrologická střediska v podniku, organizace metrologie v podniku, termínovaná kontrola měřidel. Použití netradičních materiálů v metrologii, požadavky na kvalifikaci metrologů, úloha výchovy

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Samostudium studentů, Přednáška, Přednáška s demonstrací, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 78 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků [1-8] - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 40 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
znalosti na úrovní vysoké školy: - matematika -pravděpodobnost a statistika -strojírenské technologie -materiálové inženýrství -fyzika
Výsledky učení
schopnost zastávat metrologické činnosti v podniku po stránce praktické a administrativní, s ohledem na požadavky legislativy a systémů řízení
Vyučovací metody
Přednáška
Přednáška s demonstrací
Cvičení
Laboratorní praktika
Samostudium studentů
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Seminární práce
Kvalita zpracovaného referátu
Doporučená literatura
 • ISO 10012.1 Metrologický konfirmační systém,. ČNI, Praha, 1997.
 • Metrologie v normách ČSN EN ISO řady 9000 : materiály ze semináře konaného dne 19. listopadu 1997. Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. ISBN 80-02-01193-7.
 • ČSN ISO 17025. Management kalibračních laboratoří.
 • Hofmann, Dietrich. Priemyselná meracia technika. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1988.
 • Mlčoch, Lubomír; Slimák, Ivan. Řízení kvality a strojírenská metrologie. 1. vyd. Praha : SNTL, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní