Předmět: Automatizace výrobních procesů

« Zpět
Název předmětu Automatizace výrobních procesů
Kód předmětu KTO/AVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
 • Matějka Jan, Ing.
 • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy, význam a účinky automatizace, automatizační systémy vačkové 2. Automatizační systémy narážkové, pneumatické a hydraulické systémy, kopírovací systémy 3. Programové řízení výrobních strojů, programové řízení soustružnických strojů 4. Programové řízení vrtacích a frézovacích strojů 5. Číslicové řízení obráběcích strojů, rozdělení řídících systémů, základní funkční bloky ŘS 6. Činnost jednotlivých funkčních bloků, zdokonalovací obvody NC systémů, odměřování pohybu 7. Programování činnosti NC strojů, základy číslicové techniky, používané kódy 8. Programování NC strojů s přetržitým a souvislým řízením 9. Automatizace programování, ČKD APT, AUTOPROG 10. Symbolické programovací jazyky KOVOPROG, APT a základy třírozměrného programování 11. Adaptivní řízení výrobních procesů, využití počítačů při řízení výrobních procesů, digitalizace 12. IVU, PVS, obráběcí centra, bezobslužné stroje a pracoviště 13. Automatizace tvářecích procesů, programové řízení tvářecích strojů

Studijní aktivity a metody výuky
Seminární výuka, Přednáška, Cvičení
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 30 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 38 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
základní znalosti z oblasti storjírenských technologií, zejména technologie obrábění
Výsledky učení
student je schopen orientovat se v základních automatizačních prostředcích používaných ve strojírenství, je schopen vytvořit jednoduché programy pro NC stroje v ISO kódu
Vyučovací metody
Přednáška
Cvičení
Seminární výuka
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Doporučená literatura
 • Follprecht, Jaroslav; Zahradník, Jiří. Řízení obráběcích strojů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1979.
 • Chvála, Břetislav; Dunay, Gejza; Nedbal, Josef. Automatizace. Vyd. 2. nezm. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987.
 • Jandečka, Karel; Kožmín, Pavel; Česánek, Jiří. Programování NC strojů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-692-4.
 • Krsek, A. Automatizace výrob. procesů. Bratislava Skripta SVŠT, 1987.
 • Maršík A., Kubičík M. Automatizace. SNTL-ALFA, Praha,, 1987.
 • Raven, Francis H.:. Automatic Control Engineering.. New York, McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-051341-4.
 • SCHMID, DIETMAR a kol.:. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: EURODA-SOBOTÁLES CZ., 2005.
 • Sova, František. Automatizace výrobních procesů I. II. část. Plzeň : VŠSE, 1986.
 • Sova, František. Automatizace výrobních procesů I. 1. vyd. Plzeň : VŠSE, 1986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Letní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Letní
Fakulta strojní Diagnostika a servis silničních vozidel (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Letní