Course: Quality, ergonomy and work rationalization in engineering industry

« Back
Course title Quality, ergonomy and work rationalization in engineering industry
Course code KTO/9KER
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zvoneček František, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. Presence characterized as a global economy. Customer`s role in the market economy. Requirements on quality of products and services. 2. Europian Union. Controlled and uncontrolled legislature areas, regulations harmony in the CR. 3. Basic laws needed for quality of products and services realization ( laws 59; 634; 22 ) 4. Moduli of coincidence. Quality of products and services proving. Quality control systems. 5. Opinions development on quality. EMS and HSMS quality systems. Integrated systems of quality control for a customer`s satisfaction. 6. Monitoring task, measurement and testing in control systems. Information data processing task. 7. Metrology - legal requirements framework. 8. Areas and methods of measurement in engineering industry. 9. Variables measured. Measuring devices and devices handling. 10. Ergonomy - basic principles and criteria. 11. Working system from ergonomy requirements pointview. 12. Work rationalization - basic principles. 13. Methods of working process analysis.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Lecture, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge of the high school level. Own attitude to life
learning outcomes
Achieving basic knowledge of the laws, systems management approach to streamline and ergonomics
teaching methods
Lecture
Practicum
Students' self-study
assessment methods
Oral exam
Written exam
Recommended literature
 • Zákon o ochraně spotřebitele ; Zákon o české obchodní inspekci ; Zákon o pojišťovnictví ; Zákon o pojistné smlouvě : právní stav ke dni 1. ledna 2007. Praha : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-970-X.
 • Chundela, Libor. Ergonomie. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02301-X.
 • Kowandová, Helena; Weber, Tomáš. Zákon o technických požadavcích na výrobky a předpisy souvisící : poznámkové vydání. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 1999. ISBN 80-7201-193-6.
 • Veber, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, 2006. ISBN 80-2450-289-5.
 • zákon 59. o škodách způsobených vadným výrobkem.
 • Zelenka, A.; Preclík, V. Racionalizace výroby. ČVUT Praha, 2004.
 • Zídková, Helena; Zvoneček, František. Jakost - styl života pro třetí tisíciletí. Plzeň, 2003. ISBN 80-7043-243-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester