Předmět: Řízení jakosti

« Zpět
Název předmětu Řízení jakosti
Kód předmětu KTO/ŘJ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bebr Lukáš, Ing.
 • Kučera Jan, Ing.
 • Melichar Martin, Ing. Ph.D.
 • Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
 • Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu. Pojetí jakosti, vývoj k současnému stavu. Fáze v pojetí přístupů k jakosti 2. Úloha a vývoj kontrolních činností. Současné pojetí jakosti v ČR a ve světě 3. Státní politika jakosti. Svět a jakost 4. Mezinárodní aspekty jakosti. Mezinárodní normy pro zabezpečování jakosti 5. Skladba norem pro zabezpečování jakosti. ISO 8402. ISO 9000 - 9004, ISO řady 10 000 6. Řada norem ISO 9000, 2000, ISO 14000 7. EN 45000 a příslušející předpisy. Dokladování shody ( konformity). 8. Certifikace shody s předpisy ES, zavádění v praxi, E 9. Nástroje řízení jakosti 10. Nástroje řízení jakosti 11. Ekonomika jakosti 12. Systémy řízení jakosti v podnicích, přístupy 13. Motivace jako nástroj řízení jakosti. Legislativa. Ceny za jakost

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s praktickými aplikacemi, Skupinová výuka, Přednáška, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
znát podstatu mezinárodních norem ISO řady 9000, orientovat se v moderních přístupech ke kvalitě, znát direktivy EU vztahující se ke kvalitě
Odborné dovednosti
umět přesvědčivě a srozumitelně vysvětlit podstatu managementu kvality, mít vlastní názor na otázku globalizace v souvislosti se zabezpečováním kvality výrobků, umět vysvětlit pojem integrovaný systém řízení
Výsledky učení
Odborné znalosti
chápat rozdílné přístupy ke kvalitě v EU a ostatním světě, seznámit se s požadavky Charty kvality, seznámit se s požadavky Národní politiky kvality, vysvětlit základní požadavky normy ISO 9001
Odborné dovednosti
aplikovat základní požadavky normy ISO 9001 v konkrétní firmě, získávat další informace studiem systémových norem pro různá odvětví, např. automobilový průmysl
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Odborné dovednosti
Samostatná práce studentů
Cvičení
Prezentace práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Kombinovaná zkouška
Písemná zkouška
Jedna písemná zkouška v průběhu semestru
Odborné dovednosti
Kvalita zpracovaného referátu
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 14 001 - 14004. Normy environmentálního managementu.. Praha, ČNI, 1999.
 • Jirásek, J.A. Management budoucnosti. Praha, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.
 • Nenadál,J. a kol. Moderní management jakosti. Praha, 2011. ISBN 978-80-248-1735-4.
 • Veber,J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.
 • Whiteley, R. C. Podnik řízený zákazníkem. 1. vydání. Praha : Victoria Publishing, 1997. ISBN 80-85605-69-4.
 • Zídková, Helena; Zvoneček, František. Jakost - styl života pro třetí tisíciletí. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-720-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní