Course: Physiology and Pathophysiology

« Back
Course title Physiology and Pathophysiology
Course code KTB/FYP2N
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Sobotka Pavel, Prof. MUDr. DrSc.
 • Ludvíková Marie, Doc. MUDr. Ph.D.
Course content
Lectures: 1.The mechanism of neural control - the hierarchy of CNS effects on peripheral organs. 2.Physiology and patophysiology of respiratory system. 3.Physiology and patophysiology of muscular tissue. 4.Physiology and patophysiology of immune system. Specific and non-specific immunity. 5.Learning, memory, sleep. 6.Physiology and patophysiology of the skin. 7.Cutaneous receptors. 8.Physiology and patophysiology of the reproductive systems. 9.Menstrual cycle. 10.Physiology and patophysiology of the endocrinne system. 11.Physiology and patophysiology of the visual system. 12.Physiology and patophysiology of the auditory-equilibrium system. Credit written exam.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student/ka umí charakterizovat fyziologickou a patologickou funkci těla
professional skills
student/ka umí zhodnotit účinek tělesné zátěže na pohybový systém
learning outcomes
professional knowledge
student/ka umí charakterizovat příčiny, průběh a důsledky poruch tělesných funkcí, které jsou způsobeny chorobami nebo syndromy
professional skills
student/ka umí rozeznat případné prodromálními symptomy
teaching methods
professional knowledge
Lecture
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty fyzioterapie a studia tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených.. 1. vyd. Praha: Karolinum, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2006. ISBN 80-246-1171-6.
 • Ganong, William F. Přehled lékařské fyziologie : dvacáté vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-311-7.
 • GUYTON, Arthur C. a HALL, John E. Textbook of medical physiology.. 11th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders,, 2006. ISBN 0-7216-0240-1.
 • KITTNAR, Otomar a MLČEK, Mikuláš. Atlas fyziologických regulací: 329 schémat.. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2722-6.
 • Králíček, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-618-2.
 • LANGMEIER, Miloš a kol. Základy lékařské fyziologie.. 1. vyd. Praha: Grada,, 2009. ISBN 978-80-247-2526-0.
 • MÁČEK, Miloš et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3.
 • Mourek, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1190-7.
 • PLACHETA, Zdeněk a kol. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. ISBN 80-210-1170-X.
 • ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-45-5.
 • SHUMWAY-COOK, Anne a WOOLLACOTT, Marjorie H. Motor control: translating research into clinical practice.. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. ISBN 0-7817-6691-5.
 • Trojan, Stanislav et al. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha, 2005. ISBN 80-247-1296-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Winter