Course: Semester Project

« Back
Course title Semester Project
Course code KPV/SPM
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Leeder Edvard, Prof. Ing. CSc.
  • Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
  • Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
  • Bochinský Michal, Ing.
Course content
Processing by topic.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
  • Individual project (40) - 60 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
úspěšné absolvování technických předmětů studijního plánu prvého ročníku navazujícího magisterského studia
samostatně popsat a vysvětlit získané teoretické znalosti ze studovaného oboru
popsat současný stav poznání řešené problematiky
charakterizovat pracovní hypotézy, metody a techniky potřebné pro řešení zadaného problému
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možné varianty jednotlivých řešení
samostatně získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
professional skills
použít své znalosti ze studovaného oboru při řešení konkrétních problémů
provést analýzu současného stavu poznání řešené problematiky
navrhnout nová řešení zadaného problému
vytvořit vlastní názor na jednotlivá navržená řešení a je schopen vybrat optimální variantu řešení (je schopen analyzovat úroveň technického řešení)
samostatně získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
learning outcomes
professional knowledge
samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy
analyzovat získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů -vybírat vhodné teorie a aplikovat je na danou problematiku -stanovit vhodnou metodiku řešení problému -vystupovat před odbornou veřejností
samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy
analyzovat získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů
vybírat vhodné teorie a aplikovat je na danou problematiku
stanovit vhodnou metodiku řešení problému
vystupovat před odbornou veřejností
professional skills
komplexně popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možná řešení základních technických problémů
srozumitelně a přesvědčivě sdělit veřejnosti informace o odborných problémech
samostatně zhodnotit řešený problém a má vlastní názor na jeho výsledné řešení
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
samostatně získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků v oboru
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
Individuální konzultace
assessment methods
Project
Demonstrace dovedností při semináři Individuální prezentace na semináři
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter