Course: Enterprise in the knowledge economy

« Back
Course title Enterprise in the knowledge economy
Course code KPV/PZE
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. The world in the 21st Century 2. New paradigms in management 3. Knowledge business in knowledge economics 4. Management knowledge in practice 5. Tacit and explicit information 6. Creating new knowledge 7. Innovation in industrial companies 8. Innovation management 9. Technical innovation 10. Other innovation in a company 11. Developing creativity in a company 12. Risk management in industrial companies 13. The character of a modern company manager

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Practicum
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
have basic knowledge in industrial management
to know the basic development trends in management and to estimate their further development
to know the development and use of production and information technologies
to know the basic terms of informatics and IS/IT
professional skills
effectively manage all your own activities
effectively use the available infromation, communication and other technologies for you business
managing and directing the activities of the team members are member of
efficiently parcicipate in the management of organization or its significant part
learning outcomes
professional knowledge
know how to use modern approaches in management
to know basic knowledge and methods in the field of innovation, creativity and knowledge management in industrial enterprises
know the meaning and know to analyze and describe potential risks in business and operating activities
to be able describe, analyze and implement development trends in industrial management
professional skills
able to support the use of modern approaches in management
to be able to implement new knowledge in industrial management
to be able to apply basic knowledge in the field innovation, knowledge management and risks management
to be able to use this knowledge in an integrated way to develop the management systems and methods used in industrial management
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Practicum
Individual study
assessment methods
Oral exam
Seminar work
Recommended literature
  • Bureš, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění : průvodce pro praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1978-8.
  • Hammer, Michael. Agenda 21 : co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století. 2. vyd. Praha : Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-244-4.
  • Korecký, Michal, Trkovský, Václav. MANAGEMENT RIZIK PROJEKTU se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-63221-.
  • Liker, Jeffrey K. Tak to dělá Toyota : 14 zásad řízení největšího světového výrobce. 1. vyd. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-173-7.
  • Tidd, Joseph; Bessant, J. R.,; Pavitt, Keith. Řízení inovací : zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter