Course: Enterprise Logistics

« Back
Course title Enterprise Logistics
Course code KPV/PL
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
Topics of lectures according to weeks: 1. Essential concepts and terms, definitions, history, theoretical basis, logistics as a conceptual tool in firm 2. Methods of logistics and opportunities of its use on processes in engineering firm 3. Metrics of firm logistics - logistical performance and logistical costs, logistics and stocks 4. Logistical process of material supplying of production and Purchasing process 5. Process of preparation of production and logistics 6. Logistical view of bonds among production process and structure of production system 7. Logistical process of scheduling of production order flow thru firm 8. Logistical process of dispatching and distribution of products, reverse logistics 9. Toyota production system, Just in Time concept, lean production, value stream mapping 10. Conceptual logistics and methods Kanban, SMED, Kaizen, Total Productive Maintenance 11. Macro logistics, market of transport services, forwarding, cross-docking 12. Users' view on railway and road transport 13. Users' view on sea, river and air transport Topics of seminars according to weeks: 1. Seeking the optimal situation of central stock in the distribution system 2. Solving logistical problems by using the transport problem method 3. Optimization of transport lines by using the container transport problem method 4. Optimization of production system layout by using the CRAFT method 5. Use of ABC analyze for choice of material supplying strategy 6. Scheduling production tasks - case study 7. Scheduling production tasks - case study 8. Case study on a logistical costs quantifying 9. Case study on a logistical costs quantifying 10. Presentation of results obtained from Internet research for logistical term 11. Presentation of results obtained from Internet research for logistical term 12. Test 13. Evaluation of fulfillment of continuous assessment requirements

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Task-based study method, Self-study of literature
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Individual project (40) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát základní manipulační pohyby a být schopen s nimi pracovat
popsat a vysvětlit technologické procesy, číst technologické postupy a orientovat se v základech obrábění
znát základní manipulační pohyby a je být schopen s nimi pracovat
mít základní znalosti hmotných toků a obecné znalosti o přepravních prostředcích
professional skills
být schopen na základě rámcového zadání identifikovat základní souvislosti, příčiny a potenciální následky jednotlivých akcí
samostatně získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti je dokázat využívat
být schopen pracovat v týmu a samostatně analyzovat svěřené úlohy
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
dokázat rozlišit a pojmenovat logistické a technologické procesy
samostatně zhodnotit možnosti implementace moderních technologií logistiky a jejich využití
dokázat kompletně popsat a vysvětlit význam logistických procesů
design process of material supplying of manufacturing plant and stock control
conveniently choose supplier of logistical services for manufacturing plant
aplikovat metodu Value stream mapping a zásady štíhlé logistiky
professional skills
umět použít své teoretické znalosti s využitím logistických technologií při řešení konkrétních praktických problémů
umět na základě získaných znalostí teoretických i praktických navrhnout zefektivnění logistických procesů ve smyslu minimalizace činností nepřidávajících hodnotu
je schopen efektivně navrhovat a aplikovat logistické prostředky v průmyslovém podniku
dokázat řešit projekty a úlohy logistického charakteru
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Students' portfolio
E-learning
professional skills
Task-based study method
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Gros, Ivan. Logistika. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6.
 • Horváth, Gejza. Logistika ve výrobním podniku. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-634-9.
 • Jurová, Marie a kolektiv. Výrobní procesy řízené logistikou. Praha, 2013. ISBN 978-80-265-0059-9.
 • PERNICA, P. Logistický management : teorie a podniková praxe. Praha : Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-6.
 • Pernica, Petr. Logistika pro 21. století : (supply chain management). Praha : Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4(1.
 • Sixta, Josef; Žižka, Mirosla. Logistika: Používané metody. Praha, 2009. ISBN 9788025125632.
 • Šimon, Michal; Trnková, Lucie. Logistika - praktická část. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-36-1.
 • Šimon, Michal; Trnková, Lucie. Logistika - teoretická část. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-35-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter