Course: Enterprise Information Systems

« Back
Course title Enterprise Information Systems
Course code KPV/PIS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
 • Pinte Milan, Ing. Ph.D.
 • Raška Pavel, Ing. Ph.D.
Course content
Topics: - main principles of ERP systems (Enterprise Resource Planning) - main functionality of logistics part of ERP systems - main functionality of financial part of ERP systems - integration of ERP systems - BI (Business Intelligence) applications - current situation and trends of the ERP market - main rules of ERP system implementations - rules of suitable ERP system selection - other aspects of ERP implementation(organisatio, contract,...)

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Project-based instruction
 • Contact hours - 74 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
předmět nepředpokládá žádné speciální vstupní znalosti
vhodná znalost z oblasti metod podnikového řízení, logistiky, účetnictví a informatiky, databází a projektového řízení
professional skills
schopnost analyzovat problém
schopnost integrovat multidisciplinárně navrhovaná řešení
learning outcomes
professional knowledge
rozumět základní aplikační architektuře podnikového IS
znát vývoj, funkční možnosti a limity uplatnění aplikací typu ERP a ERP II
znát zásady jednotlivých etap výběru a implementace podnikového IS a jeho částí
znát vazby aplikací ERP a ERP II na další podnikové aplikace
professional skills
analyzovat stav podnikového IS
formulovat žádoucí stav podnikového IS
navrhnout projekt transformace podnikového IS
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Project-based instruction
assessment methods
Written exam
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Český statistický úřad.
 • EUROSTAT.
 • Basl, J. Inovace podnikových informačních systémů. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-045-4.
 • Basl, Josef; Blažíček, Roman. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • Basl, Josef; Majer, Pavel; Šmíra, Miroslav. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0613-X.
 • Voříšek, Jiří; Basl, Josef. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT - Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (2017) Economy 3 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (2015) Economy 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2011) Economy 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Distributed Systems and Computer Networks (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Engineering and Networks (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Engineering and Networks (2015) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Project Management Systems (2015) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 3 Summer