Course: Business Process Optimization

« Back
Course title Business Process Optimization
Course code KPV/OPP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
  • Česal Lukáš, Ing.
Course content
The course focuses on the following areas: optimization of business processes; visual optimization; optimization based on the Theory of Constraints (TOC); Continuous Process Improvement; practical exercises

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Lecture
  • Contact hours - 48 hours per semester
  • Individual project (40) - 48 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 12 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
základní znalost podnikových procesů a jejich modelování
vhodné znalosti z oblasti metod podnikového řízení a projektového řízení
professional skills
analyzovat multidisciplinárně současný stav
navrhovat multidisciplinárně cílový stav
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět základním požadavkům kladeným na efektivní fungování podnikových procesů
znát základní metody optimalizace podnikových procesů
znát využití metod průmyslového inženýrství při optimalizaci podnikových procesů
professional skills
optimalizovat vybrané podnikové procesy
uplatnit trendy v IT v rámci optimalizace podnikových procesů
uplatnit nástroje metody TOC při modelování a optimalizaci podnikových procesů
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Project-based instruction
assessment methods
Written exam
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Basl, J. Inovace podnikových informačních systémů. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-045-4.
  • Basl, Josef; Glasl, Vít; Tůma, Miroslav. Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-7082-936-2.
  • Řepa, Václav. Podnikové procesy : procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.
  • Tupa, Jiří; Blechová, Šárka; Novák, Tomáš. Řízení výkonnosti procesů a zvyšování přidané hodnoty výrobku v prostředí DP. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-25-5.
  • Tupa, Jiří; Winkelhöferová, Martina. Analýza, modelovaní a optimalizace procesů. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-34-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (2013) Economy 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter