Course: Industrial Engineering Methods

« Back
Course title Industrial Engineering Methods
Course code KPV/MPI
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
 • Poór Peter, Ing. Ph.D.
 • Kozel Petr, Ing. Ph.D.
 • Kábele Pavel, Ing.
Course content
1. Introduction, history, industrial engineering specification, industrial engineering importance, industrial engineering methods specification 2. Analytical methods 3. Methods for improving processes 4. Methods for production processe planning 5. Methods for control and planning 6. Methods of industrial engineering for non-production area 7. Methods for support of teamwork

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Discussion, Instruction based on dialogue
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Individual project (40) - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit metody pro zlepšování podnikových procesů
využívat teoretické znalosti z oblasti průmyslového inženýrství, logistiky, komunikace, projektovaní výrobních systémů, projektovaní výrobních procesů, projektového managementu
sdělit odborníkům i laikům informace o odborných problémech zlepšováním podnikových procesů
professional skills
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
použít své znalosti teoretických základů průmyslového inženýrství při řešení praktických problémů z oblasti zlepšování podnikových procesů
umět na základě získaných znalostí navrhnout návrhy zlepšení stávajících podnikových procesů
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
komplexně popsat, vysvětlit a navrhnout možná zlepšení podnikových procesů ve výrobní i nevýrobní oblasti
samostatně zhodnotit a interpretovat své návrhy na zlepšení podnikových procesů
samostatně zhodnotit klady i zápory základních variant návrhů zlepšení podnikových procesů
professional skills
použít své teoretické znalosti z oblasti průmyslového inženýrství a aplikací jeho metod
praktických navrhnout zlepšení podnikových procesů ve výrobní i nevýrobní oblastí
samostatně rozpoznat a formulovat problémy týkající se aplikace metod průmyslového inženýrství v průmyslové praxi
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Instruction based on dialogue
Lecture with practical applications
Discussion
professional skills
Project-based instruction
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Vytlačil, M., Mašín, I. Cesty k vyšší produktivitě : strategie založená na PI. Liberec, 1996. ISBN 80-902235-0-8.
 • Bauer, Miroslav. Kaizen : cesta ke štíhlé a flexibilní firmě. 1. vyd. Brno : BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0029-2.
 • Černý, J. Úvod do studia metod průmyslového inženýrství a systémů služeb. UTB, Zlín, 2004. ISBN 80-7318-227-0.
 • Edl, Milan; Kudrna, Jiří. Metody průmyslového inženýrství. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-40-8.
 • Edl, Milan. Systémové pojetí životního cyklu technického projektu v prostředí DP. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-20-0.
 • Gregor M., Košturiak J. Just-in-Time - Výrobná filozofia pre dobrý management. ELITA Bratislava, 1994. ISBN 80-85323-64-8.
 • Košturiak, Ján; Frolík, Zbyněk. Štíhlý a inovativní podnik. Praha : Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter