Course: Corporate Finance

« Back
Course title Corporate Finance
Course code KPV/FPX
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Course content
Courseware

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
definovat základní ekonomické veličiny podniku
popsat a vysvětlit finanční výkazy podniku: rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow
znát zásady používání ukazatelů k popsání podnikových činností
professional skills
aplikovat teoretické znalosti z podnikové ekonomiky na konkrétní podnik
provádět ekonomické propočty v oblasti majetku a kapitálu podniku
využít ukazatele pro konkrétní podnikovou činnost
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
klasifikovat majetek a kapitál podniku a definovat jejich jednotlivé složky
charakterizovat jednotlivé finanční zdroje podniku
vysvětlit podstatu finančního plánování a rozhodování
professional skills
aplikovat metody finanční analýzy na konkrétní podnik
posoudit výhodnost či nevýhodnost investice podniku a rozhodnout o její realizaci
být schopen sestavit konkrétní finanční plán
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Lecture with practical applications
Self-study of literature
dolu Nahoru Smazat E-learning
professional skills
Practicum
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Seminar work
demonstrace dovedností při cvičení Seminární práce
Recommended literature
 • Brigham, Eugene F. Fundamentals of financial management. 4th ed. Mason, Ohio : Thomson South-Western, 2004. ISBN 0-324-25872-0.
 • Grünwald, Rolf. Finanční analýza a plánování. 1. vydání. Praha : Nad zlato, 1992. ISBN 80-900383-8-7.
 • Jindřichovská, Irena; Blaha, Zdenek Sid. Podnikové finance. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-025-2.
 • Kislingerová, Eva. Manažerské finance. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.
 • Kislingerová, Eva. Manažerské finance. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • Valach, Josef. Finanční řízení a rozhodování podniku 1. díl. 1. vydání. Praha : Nad zlato, 1993. ISBN 80-85626-12-8.
 • Valach, Josef. Finanční řízení a rozhodování podniku 2. díl. 1. vydání. Praha : Nad zlato, 1993. ISBN 80-85626-13-6.
 • Valach, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1997. ISBN 80-901991-6-X.
 • Vosoba, Pavel. Řízení firemních financí : aktivní využívání firemních zdrojů. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-05-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and Management (2011) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter