Course: Digital Factory and Virtual Reality

« Back
Course title Digital Factory and Virtual Reality
Course code KPV/DPVR
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
 • Polcar Jiří, Ing.
Course content
Lecture: During lecture part of this subject the students will be familiarized with development trends that led to forming of digital factory and Industry 4.0, its definition and short history. They will be able to specify basic benefits of digital factory and trends which led to Industry 4.0. Last but not least the students will be familiarized with software support in this field. In the area of virtual reality students will be introduced with historical development of systems and basic technical principles. Also the possible utilization of virtual reality in different fields will be demonstrated (primary in industry). There are practical best practice with laserscanning in the subject. Students will get practically know with new VR devices like Oculus Rift. Training: Within exercises the students will be familiarized with the possibilities of virtual environment creation in graphical engines of selected companies. Part of the exercises, which will be held in virtual reality laboratory, will be focused on case studies and presentations of individual projects results that will be elaborated by the students during the semester.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, E-learning, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Individual study, Practicum
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
umět algoritmicky přemýšlet
mít základy alespoň jednoho programovacího jazyka
mít prostorovou představivost
professional skills
umět samostatně získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a provádět jejich vyhodnocení
znát základní principy počítačem podporované konstrukce
umět na základě získaných znalostí navrhnout obecnou koncepci pro budoucí 3D model
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
umět popsat a vysvětlit základní možnosti hardwaru pro virtuální realitu
znát v hrubých rysech základní principy 3D grafiky
umět vysvětlit pojem rozšířená realita
vědět, jak probíhá 3D skenování
mít představu o využití rozšířené reality v průmyslové praxi
umět popsat konkrétní příklady aplikací virtuální reality v průmyslu
umět vysvětlit svými slovy, co je nová filosofie výroby Indusry 4.0
professional skills
umět vytvořit jednoduchou uživatelskou vizualizaci výrobního systému
modelovat jednoduché objekty (např. budova z krychle a jehlanu) s texturami
být schopen prohlížet mračno bodů
umět pracovat s, popř. vytvářet základní skripty: rotace, posun, atd.
Znát uživatelské prostředí Unity3D.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
E-learning
Multimedia supported teaching
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Dassault Systéme (web).
 • Návody pro Source SDK (web).
 • Siemens PLM (web).
 • Valve Developer Community (web).
 • Amditis, Angelos,; Talabă, Doru. Product engineering : tools and methods based on virtual reality. Dordrecht : Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-8199-6.
 • Burdea, G., Grigore, C. Virtual Reality Technology, Second Edition. 2003. ISBN 0-471-36089-9.
 • Görner, Tomáš; Hořejší, Petr,; Kurkin, O. Virtuální realita a DP. [Plzeň] : SmartMotion, 2012. ISBN 978-80-87539-07-1.
 • Gregor, M. Digitálny podnik. SLCP, Žilina, 2009. ISBN 80-969391-5-7.
 • Hořejší, Petr; Görner, Tomáš. Virtuální realita v prostředí DP. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-22-4.
 • Hořejší, Petr; Polcar, Jiří. Virtuální realita v prostředí DP - cvičení. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-23-1.
 • Leeder, Edvard; Bureš, Marek. Digitální podnik. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-17-0.
 • Leeder, Edvard. Digitální fabrika. MOPP 2007 : Modelování a optimalizace podnikových . 2007.
 • Polcar, J., Hořejší, P. Tvorba virtuálních prostředí v Source SDK, e-book. Plzeň, 2013.
 • Sherman, William R.; Craig, Alan B. Understanding virtual reality : interface, application, and design. Boston : Morgan Kaufmann Publishers, 2003. ISBN 1-55860-353-0.
 • Žára, Jiří; Beneš, Bedřich; Sochor, Jiří; Felkel, Petr. Moderní počítačová grafika. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter