Course: Database Systems in CIM

« Back
Course title Database Systems in CIM
Course code KPV/DBC
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
 • Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
 • Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Course content
The course is intended to give students a good insight into the following areas: data and information in compurer integrated manufacturing, logical data structure (linear, hierarchical, network, relational), physical data structure (organization of storage disk, data storing, data access, data searching), data organization, data definition languages, data manipulation languages, SQL, multi-user access, architecture of database systems (client - server), examples of database systems (Informix, Oracle, MS-FoxPro, dBase), data modelling, E-R-A Diagrams, principle of distributed database systems. During their training in the laboratory students gain experience of a selected database system. Topics of lectures according to weeks: 1. Introduction, basic definitions, data, information and database systems 2. Data structures; objects; components 3. Building of IS by means of database technologies; conceptual modelling, function and data modelling, conceptual and database schema 4. E-R model, data normalization 5. Hierarchy and net models; bill of materials 6. Relational model - RDBS; transformation of the conceptual schema into RDBS; relational algebra 7. SQL 8. Object-relational, object and special database systems 9. Multidimensional database modelling; data stores; OLAP; data mining 10. Data organization; multi-user access to data, transaction, data locking 11. Architecture of database systems (file-server, client-server, distributed database, application integration) 12. Database on WEB. XML 13. Properties and brief characteristics of some commercial database systems Topics of laboratory work according to weeks: 1. Introduction to Visual FoxPro 2. Database project, indices 3. Forms and control form elements 4. Links between forms and database 5. Object approach to data processing 6. Properties, methods, classes 7. Assignment of projects 8. Work on individual projects, discussion 9. Work on individual projects, discussion 10. Work on individual projects, discussion 11. Work on individual projects, discussion 12. Work on individual projects, discussion 13. Presentation and evaluation of projects

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, E-learning, One-to-One tutorial, Laboratory work, Individual study
 • Contact hours - 78 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozumět, co je algoritmizace
mít základní znalosti práce se soubory
ovládat nějaký procedurální jazyk 3. Generace
rozumět, co je objektově orientovaná programovací technologie
professional skills
umět pracovat s nástroji MS Office (Word, Excel, Access)
ovládat práci s PC
umět napsat a odladit jednoduchou formulářovou programovou aplikaci ve vyšším jazyce
umět vytvářet jednoduché SQL dotazy v Accessu
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
znát rozdíl mezi procedurální a objektovou analýzou a programováním
vědět, co jsou datové sklady, datová tržiště a co je dobývání znalostí
vědět, jaký je princip elektronického podpisu a šifrování dat
znát, metody zajištění spolehlivosti programů a zabezpečení dat
znát, základní architektury systémů řízení báze dat
professional skills
umět na základě datové analýzy navrhnout datové modely
být schopen navrhnout a realizovat jednoduchý databázový systém
umět tvořit programy v prostředí C# s SQL serverem na pozadí
umět provádět datové analýzy základních dokladů ve strojírenství a ekonomice, vytvářet konceptuální modely, normalizovat je a transformovat do relační databáze
umět manipulovat s databázemi pomocí jazyka SQL
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Laboratory work
E-learning
Individual study
One-to-One tutorial
Lecture with practical applications
assessment methods
Combined exam
Test
Report
Quality of a written report
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • Batini, Carlo; Ceri, Stefano; Navathe, Shamkant. Conceptual database design : an entity-ralationship approach. Redwood City : Benjamin/Cummings Publishing, 1992. ISBN 0-8053-0244-1.
 • Bílek, Jan. Visual FoxPro 3.0 : průvodce systémem. Praha : GComp, 1995. ISBN 80-85649-36-5.
 • Bradley, Neil. XML kompletní průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-949-7.
 • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika. Grada Praha, 2009.
 • Gregor J., Chlupek D., Chudějová E., Chvalovský V. Datová základna. VŠE Praha, 1991.
 • Gregor, Jiří; Chvalovský, Václav. Projektování datové základny. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988.
 • Halaška, Ivan. Databázové systémy : vybrané kapitoly a cvičení. 1.vyd. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-814-8.
 • Holub V. Sylaby přednášek 2004. ZČU v Plzni, 2004.
 • J. Pokorný. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0177-8.
 • Kraval, Ilja; Ivachiv, Pavel. Základy komponentní technologie COM : s příklady ve Visual Basicu 5.0. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-101-0.
 • Kraval, Ilja. Základy objektově orientovaného programování. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-047-2.
 • Lacko, Luboslav. Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat : s příklady v SQL Serveru a Oracle. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-969-0.
 • Plecháč, Vladimír. Databáze na webu : Visual FoxPro, Access, SQL Server. Praha : GComp, 2000. ISBN 80-85649-82-9.
 • Pokorný, Jaroslav; Halaška, Ivan. Databázové systémy. Vyd. 2., přeprac. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.
 • Pokorný,J. Databázová abeceda. Science Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-02-0.
 • Pour, J. Informační systémy a elektronické podnikání. VŠE Praha, 2002. ISBN 80-245-0227-5.
 • Riordan, Rebecca M. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-360-9.
 • Rud, Olivia Parr. Data mining : praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a podporu zákazníků (CRM). Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-577-6.
 • Salemi, Joe. Databáze klient/server : průvodce. 1. vyd. Brno : UNIS, 1993. ISBN 1-56276-070-X.
 • Sokolowsky, Peter; Peterka, Jiří; Pokorný, Jaroslav. Distribuované databázové systémy. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0442-4.
 • Stonebraker, Michael; Brown, Paul; Moore, Dorothy. Objektově-relační SŘBD : analýza příští velké vlny. 1. české vyd. Praha : Softwarové Aplikace a Systémy, 2000. ISBN 80-86056-94-5.
 • Šešera, Ľubor; Mičovský, Aleš; Červeň, Juraj. Datové modelování v příkladech. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0049-2.
 • Šimůnek, Milan. SQL : kompletní kapesní průvodce. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-692-7.
 • Teorey, Toby. Database modeling and design. Burlington, 2011. ISBN 978-0-12-382020-4.
 • Ulrych, Zdeněk. Databázové programování ve VB.NET. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-48-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter