Course: Healthy School

« Back
Course title Healthy School
Course code KPS/ZDR
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Buršíková Dana, Mgr. Ph.D.
Course content
1.Healthy School definition, history and present. 2.Healthy lifestyle and its potential for development in the school environment. 3.Developing self-esteem of the student as a means of strengthening mental health. 4.Developing positive relationships within the group as a means of social health. 5.The educational process that supports mental well-being of the pupil. 6.Approach to pupils with disabilities in the school environment and the possibilities of strengthening their social status in the group and personality. 7.Specific programs Healthy School,experiential programs focusing on comprehensive personality development, primary prevention of risk behavior and reproductive health; programs to promote exercise and healthy eating habits. 8.Concepts of making healthy school project. 9.-12.Reflection of created projects. 13.Evaluation of teaching.

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Discussion, Task-based study method, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Charakterizovat zdravý způsob života na základě subjektivního vnímání uvedené problematiky.
Popsat současné směry v pedagogice a psychologii.
Definovat a objasnit jednotlivé psychické jevy.
Vymezit základní pedagogické termíny.
professional skills
Zhodnotit svůj dosavadní způsob životního stylu.
Na elementární úrovni rozpoznat nevhodné způsoby životního stylu.
Identifikovat činitele ovlivňující výchovu jedince.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Definovat koncepci zdravé školy.
Charakterizovat jednotlivé složky zdravé školy.
Popsat zdravý životní styl.
Objasnit možnosti využití technik osobnostního a sociálního rozvoje v posilování psychického zdraví a sociálního zdraví v podmínkách školy.
Charakterizovat skupiny zdravotního znevýhodnění u žáků a dospívajících.
Vysvětlit prvky efektivního učení směřující k psychické pohodě.
Popsat specifické programy zdravé školy.
professional skills
Navrhovat možnosti rozvoje zdravého životního stylu u žáků v podmínkách školy.
Využít techniky rozvoje efektivního učení při tvorbě návrhu eduakční strategie.
Navrhovat možnosti posilování sociálního statutu a osobnosti u žáků se zdravotním znevýhodněním v podmínkách školy.
Vypracovat rámcovou koncepci (nástin koncepce) zdravé školy.
Reflektovat svoji činnost ve výuce a kriticky zhodnotit navrhované koncepce a postupy podpory zdraví v podmínkách školy.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Task-based study method
Discussion
professional skills
Seminar
Task-based study method
Discussion
general eligibility
Seminar
Task-based study method
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
professional skills
Test
Seminar work
general eligibility
Test
Seminar work
Recommended literature
 • Čapek, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2742-4.
 • Havlínová, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-059-3.
 • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2941-1.
 • Kolařík, Marek. Interakční psychologický výcvik pro praxi : nové hry pro výcvikové skupiny. Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4450-6.
 • MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. et al. Výchova ke zdraví. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2715-8.
 • Rücker-Vogler, Ursula. Učení bez stresu : základy a cvičení. 1. vyd. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-7178-013-8.
 • VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-4473-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education - (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter