Course: Social-psychological Training

« Back
Course title Social-psychological Training
Course code KPS/SPV
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Holečková Monika, Mgr.
 • Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
 • Szachtová Alena, PhDr.
Course content
1. Methods of psychology with an emphasis on self-knowledge. 2. Introspection. 3. Social perception. 4. Pantomime, psycho. 5. Nonverbal communication. 6. Games of nonverbal communication. 7. Transactional Analysis - a practical exercise. 8. Playing roles ? solving of problem situations from various ways of life. 9. Assertive bevaior and its basic types. Techniques of assertive behaviour. 10. Art of listening and conflict resolution principles.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Instruction based on dialogue, Skills demonstration, Task-based study method
 • Contact hours - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Charakterizovat formy sociálního chování: agrese, manipulace, pasivita, asertivita.
Popsat základní sociálně psychologické jevy.
professional skills
Rozeznat jednotlivé styly sociálního chování: agrese, manipulace, pasivita, asertivita.
Zhodnotit způsoby sociálního chování v jednotlivých interakcích.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Vymezit sociálně psychologický výcvik.
Popsat znaky výcviku se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností.
Charakterizovat obsahové složky sociálních dovedností.
Objasňovat historii a současnost sociálně psychologického výcviku.
professional skills
Reflektovat skupinové dění po absolvování technik výcvikového programu.
Reflektovat vlastní chování po absolvování technik výcvikového programu.
Implementovat získané zkušenosti v rámci technik výcvikového programu do osobního a profesního života.
Uvádět možnosti využití sociálně psychologického výcviku ve svém studovaném oboru.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Task-based study method
Skills demonstration
Cooperative instruction
Instruction based on dialogue
professional skills
Task-based study method
Skills demonstration
Cooperative instruction
Instruction based on dialogue
general eligibility
Task-based study method
Skills demonstration
Cooperative instruction
Instruction based on dialogue
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during practicum
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Seminar work
general eligibility
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
 • BAKALÁŘ, E., BLAŽEK, B. Nové psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-235-1.
 • Bakalář, Petr. Psychologie v otázkách. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-330-7.
 • HERMOCHOVÁ, S. Sociálně psychologický výcvik II . Praha , 1988.
 • HERMOCHOVÁ, S. Sociálně psychologický výcvik . Praha, 1982.
 • KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie III . Praha , 2001. ISBN 80-247-0180-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2012) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (1) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Assistant of Protection and Support of Public Health (2012) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2016) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Assistant of Protection and Support of Public Health (2016) Health service 2 Summer