Course: Social Psychology

« Back
Course title Social Psychology
Course code KPS/SOCPS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English, Russian
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
 • Szachtová Alena, PhDr.
 • Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
 • Polišenská Veronika Anna, PhDr. Ph.D., MSc.
 • Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Methods of Social Psychology and Ways of their Usage. 2. Personal Socialization and its Particular Elements. Social Learning. 3. Social Perception; Factors that affect SP. Mistakes in Social Perception. 4. Social Communication. Structure of Social Communication. Disorder of Social Communication. 5. Negotiation Strategy with People; Rules for Criticism. 6. Assertive Communication. Transactional Analysis. 7. Social groups; Classification; Place of a Individual in a Small Group. 8. Interpersonal Relationships in Social Groups. Conflicts and its Solving. The Basis of Management (leading of a working group). 9. Family as a Small Social Group. 10. Social norms; Social Roles; Social Status. 11. Attitudes and Values. 12. Mass Communication, Advertisement. 13. Social Psychological Aspects of Human Aggression Occurrence. Analysis of the Terms: Bullying, Mobbing, and Bossing.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Students' self-study, Self-study of literature
 • Team project (50/number of students) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
- vysvětlit základní pojmy z obecné psychologie a psychologie osobnosti,
- charakterizovat strukturu osobnosti.
professional skills
- vyhledávat v odborných psychologických zdrojích,
- sestavit strukturu prezentace.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- klasifikovat metody sociální psychologie,
- objasnit podstatu procesu socializace osobnosti a utváření postojů, hodnot a norem,
- popsat proces sociální komunikace,
- vyjmenovat zásady umění jednat s lidmi a charakterizuje asertivní komunikaci,
- uvést příklady chyb sociální percepce,
- charakterizovat jednotlivé typy sociálních skupin,
- zdůvodnit příčiny vzniku agresivního jednání.
professional skills
- správně používat odborné pojmy sociální psychologie,
- aplikovat metody sociální psychologie v praxi,
- rozeznat poruchy komunikace.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
Self-study of literature
One-to-One tutorial
professional skills
Seminar classes
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Collaborative instruction
general eligibility
Discussion
Seminar classes
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Continuous assessment
professional skills
Project
Group presentation at a seminar
general eligibility
Continuous assessment
Recommended literature
 • HAYES, N. Základy sociální psychologie. Vyd. 4. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-283-6.
 • HOLEČEK, V., MIŇHOVÁ, J., PRUNNER, P. Psychologie pro právníky. null. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-50-3.
 • KKŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha : Nakl. Svoboda, 1988.
 • Šuleř, O. Jak řídit a vést porady . Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-460-5.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education - (16) History courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education History in Education (16) History courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer