Předmět: Obecná psychologie a psych. osobnosti

« Zpět
Název předmětu Obecná psychologie a psych. osobnosti
Kód předmětu KPS/ROBON
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Špačková Petra, Mgr. et Mgr.
 • Boháčová Aneta, Mgr.
 • Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
 • Šámalová Kateřina, Mgr.
 • Buršíková Dana, Mgr. Ph.D.
 • Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
 • Polišenská Veronika Anna, PhDr. Ph.D., MSc.
 • Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do studia psychologie. 2. Základní psychologické metody. 3. Senzorické procesy a vnímání. 4. Představy, paměť. Fantazie a tvořivost. 5. Myšlení, fáze řešení problémů, myšlení a řeč. 6. Paměť, pozornost. 7. Emoce a vůle. 8. Struktura osobnosti. 9. Motivace, potřeby, zájmy. 10. Charakter, postoj. Seberegulační vlastnosti. 11. Výkonové vlastnosti, schopnosti, inteligence. 12. Temperament, základní typologie. 13. Utváření osobnosti v náročných životních situacích (frustrace, deprivace, stres, konflikt).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Přednáška, Seminář
 • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
- orientovat se v základní psychologické terminologii v rozsahu střední školy.
Odborné dovednosti
- samostatně vyhledávat informace v odborných publikacích
Výsledky učení
Odborné znalosti
- vymezit předmět obecné psychologie. definovat psychické procesy, stavy, vlastnosti. vysvětlit fungování jednotlivých kognitivních procesů. vymezit testové a klinické psychologické metody. popsat strukturu osobnosti a náročné životní situace
Odborné dovednosti
- používat správně terminologii kognitivní psychologie a psychologie osobnosti. na základě znalosti struktury osobnosti popsat chování druhých lidí. z chování jedince rozeznat temperamentové typologie a slovně je popsat.
Obecné způsobilosti
bc. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s diskusí
Samostudium literatury
Odborné dovednosti
Prezentace práce studentů
Diskuse
Seminární výuka
Obecné způsobilosti
Studium metodou řešení problémů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Kombinovaná zkouška
Seminární práce
Odborné dovednosti
Individuální prezentace na semináři
Referát
Obecné způsobilosti
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele.. Praha:Protál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 • HOLEČEK, V., MIŇHOVÁ, J., PRUNNER, P. Psychologie pro právníky. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-50-3.
 • Kučera, Dalibor. Moderní psychologie : hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4621-0.
 • Nakonečný, Milan. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0525-0.
 • PLEVOVÁ, Irena a Alena PETROVÁ. Obecná psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5.
 • Plháková, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1086-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Matematická studia (16) Matematické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 1 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 1 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (16) Fyzikální obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (17) Biologické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 1 Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 1 Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (16) Chemické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 1 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 1 Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (17) Matematické obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 1 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 1 Letní