Course: Mental Health

« Back
Course title Mental Health
Course code KPS/PSHYG
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
 • Aišmanová Alexandra, PhDr.
Course content
1. Meaning of mental hygiene, basic categories, methods of mental hygiene. 2. Mental health - definition of the term, general expectations of mental health, adaptation, maladaption. 3. Self-cognition and self-education, methods of self-cognition. 4. Stress as a risk factor which threatens mental balance and his manifestations. 5. Causes and consequences of stress. 6. Coping with acute and chronic stress. 7. Way of living in terms of mental hygiene. 8. Moving activity, sport, nutrition. 9. Daily routine, time management, sleep and relaxation. 10. Social aspects of mental hygiene. 11. Ontogenetic aspects of mental hygiene. 12. Hygiene of mental work. 13. Working environment in terms of mental health.

Learning activities and teaching methods
E-learning, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Seminar classes, Individual study, Self-study of literature, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic orientation in psychological terminology, especially in general psychology.
learning outcomes
A student will: - define mental health and basic expectations of mental health; - analyze risk factors which threaten psychosomatic health - stress and way of living; - put theoretical knowledge of mental hygiene into practice; - review his/her level of stress and way of living; - propose possibilities of stress minimization and improve way of living.
teaching methods
Seminar
E-learning
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Seminar classes
assessment methods
Test
Report
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Hennig, Claudius; Keller, Gustav. Antistresový program pro učitele : projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-093-6.
 • Jiřincová, Božena; Holeček, Václav; Miňhová, Jana. Vybrané kapitoly z psychologie zdraví. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-308-9.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. null. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4.
 • Machač, Miloš; Hoskovec, Jiří; Machačová, Helena. Duševní hygiena a prevence zátěže : Určeno pro posl. fak. filozof.. 1. vyd. Praha : SPN, 1984.
 • McGee, Paul. Jak si nedělat starosti : malé změny, díky kterým se budete méně stresovat a více si užívat života. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4513-8.
 • Míček, Libor. Autoregulační a sociální aspekty duševního zdraví. Praha, SPN, 1980.
 • Míček, Libor. Duševní hygiena : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakulty oboru psychologie. 1. vyd. Praha : SPN, 1984.
 • Míček, Libor. Sebevýchova a duševní zdraví. 2., dopl. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982.
 • Novák, Tomáš; Capponi, Věra. Sám sobě psychologem. 4., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4825-2.
 • Poschkamp, Thomas. Vyhoření: rozpoznání, léčba, prevence. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0161-6.
 • Praško, Ján; Prašková, Hana. Proti stresu krok za krokem. Vyd. 1. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0068-9.
 • Vobořilová, Jarmila. Duševní hygiena a stres. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05724-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education - (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter