Course: Physicalrecreation in healtheducation

« Back
Course title Physicalrecreation in healtheducation
Course code KPS/PRVZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
 • Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Classification of physical recreation in the field of recreology. 2. Influence of physical recreation to the physical of person dimension. 3. Influence of physical recreation to the psychological of person dimension. 4. Influence of physical recreation to the social dimension of person. 5. Current sorts of physical recreation. 6. Possibilities of using physical recreation at school. 7. Physical recreation as a tool of health education. 8. Recreation as a tool of rejuvenation and youth health promotion. 9. Educational methodology and forms of the organization of recreational activities at the school. 10.The Methodology of teaching indoor recreational activities in the school environment. 11.Methodology of teaching outdoor recreational activities in the school environment. 12.Movement recreation as an integral part of health-promoting schools. 13.Summary, evaluation of teaching.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic orientation in the theory and didactics of Health Education.
Basic orientation in the propedeutic Physical Education.
professional skills
posoudit vliv vybraných pohybově rekreačních aktivit na psychiku člověka
posoudit vliv vybraných pohybových aktivit na rozvoj fyzické zdatnosti jedince na základě osobních zkušeností
learning outcomes
professional knowledge
správně zařadit pohybovou rekreaci do systému rekreačních aktivit
popsat vliv pohybové rekreace na jednotlivé dimenze osobnosti člověka a argumentovat ve prospěch důležitosti zařazení pohybové rekreace do edukačního procesu výchovy ke zdraví na školách
professional skills
správně aplikovat jednotlivé druhy pohybové rekreace využitelné v prostředí školy a pojmenovat didaktické zásady výuky pohybové rekreace
vhodně zvolit pohybové aktivity s ohledem na prevenci vzniku civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
professional skills
Seminar
Skills demonstration
Project-based instruction
general eligibility
Interactive lecture
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Oral exam
general eligibility
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
 • Brtníjk, J., Neuman, J. Zimní hry na sněhu i bez něj.. Praha, 1999. ISBN 80-7178-329-3.
 • Fojtík, Igor. Vybrané kapitoly z rekreologie.. Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7368-990-2.
 • Ješina, O., Hamřík, Z., et al. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času.. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-2738-6.
 • Krejčí, M. Krok k výchově, krok ke zdraví.. České Budějovice, 2008. ISBN 80-85783-17-7.
 • Neuman, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě : přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě.. Praha, 2000. ISBN 80-85783-17-7.
 • Neuman, J. Dobrodružné hry v tělocvičně.. Praha, 2001. ISBN 80-7178-218-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer